GONDOLKODÓ

GONDOLKODÓ.

1957-2O18

DR.BAUER BÉLA Ph.D

DR.BAUER BÉLA Ph.D

Szatmárnémeti, 2o18.November.25

 

EGY TÖRTÉNELMI EREKLYE, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MEGCSONKITÁSA ELLEN TÜNTETTEK
Budapest, 2019. február 12.
A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökségi ülésére érkezõ Lovász László elnök integet az akadémia tervezett átalakítása ellen szervezett tüntetés résztvevõinek az MTA székháza elõtt Budapesten 2019. február 12-én.

SZÉCSHENYI ISTVÁNNAK A „LEGNAGYOBB MAGYAR”-NAK HAGYATÉKÁT A MAGYAR TUOMÁNYOS AKADÉMIÁT GYALÁZZA AZ EGYSIKU,PARLAGI GONDOLKODÁSU,GALÁD REGNÁLÓ HATALOM,AZ ÖSSZNEMZETI TILTAKOZÁS ELLENÉRE.
“SZABAD ORSZÁG,SZABAD TUDOMÁNY” JELSZÓVAL A NAGY TÖMEG KÖRÜLFOGVA AZ ÉPÜLETET JELKÉPESEN SZOLIDARITÁSÁRÓL BIZTOSITVA A MAGYAR NÉP NEMZETI KINCSÉT.

SZÁMVETÉSEM
MOTTO-
Hiszem, hogy mi valamennyien részben vagy egészben tovább tudtuk örökíteni az orvoslás Pápai Páriz Ferenc által megfogalmazott erényeit, azaz: „az egészséges tudomány, a tökéletes lelkiismeretesség, a hűséges szorgalom és a hiánytalan jóakarat” példáját, melynek hiányai nemcsak rendünk, hanem egész világunk fennállását veszélyeztethetik.
Gazdag akotó életuttal áldott meg az Úr,segitő kezét nyujtva akkor is amikor nehéz megpróbáltatásaim köepette tudatositotta bennem hogy nem adhatom fel a küzdelmet mindaddig amig nem bizonyitottam hogy miért éltem.
Itt születtem ebben a városban az eperfás Hegyi úton.és történelmi tulajdonosa vagyok a többi barokk kriptákban nyugvó hontársammal együtt, ennek a rangos de lapos városnak ahogyan ezt Páskándi Géza fogalmazta meg egyik költeményében. Itt töltöttem gyermekéveimet, Ennek a városnak szelLemisége alakitotta társadalmi szemléletemet és volt a mentora erkölcsiségemnek.
Szakbarbár életutam nem engedte meg, hogy hetvenkedni merjek az irodalmi berkekben,mert az a közel száz millió látogatója szakmunkáimnak a bizonyíték arra hogy ebben a korban és főként a gyógyítás szent kötelessége mellett ez lehetetlen volt. De a munkám méretei és tartalma feljogosít arra hogy egy küzdelmes élet mozzanatainak leírása,hivatásom értékrendjének a minőségét a köz tudomására adjam még akkor is ha a senyvesztő ellenlábasaim a pokolba kívánnak, elszalasztva azt az apró reményt a jóra amit felkínált nekünk a sors. Az örökéletű martalócok elleni hiábavaló küzdelem állandósul, mély nyomot hagyva az alkotás és az emberi tisztesség értékeiben.
Úgy indultam életutamon mint minden más fiatal szerettem volna valaki lenni-valamit alkotni ami a nevemhez fűződik- Hosszú évszázados vágya volt ez,mondhatnám az egész emberi társadalomnak-hogy kiemelkedjen abból a környezetből amiben nevelkedett. Látván és megélvén a mindennapos kenyérharcot, a mindenkori egyszerű sorsú emberek kíméletlen anyagi létküzdelmét a mindennapiért, valamint a társadalom –zseniális alkotóinak- az ívelését a munka az értelem és tehetség mezsgyéjén,ezen emberek soraiból. Ők voltak az emberi történelem nélkülözhetetlen és pótolhatatlan értékei. A fiatal nemzedékek Őket tüzték ki mint jövőjük etalonját. Az általam választott út kötelezően a társadalom minennemü stációját végigjátam a történelmi kálváriáknak,amiknek kötelezően meg kell feleljek, hogy tisztességgel boritsam az alkotás asztalára az annyira óhajtott fohászom termését.Hat évtized mindennapi tépelődése,gyötrádése üzött a kitüzött cél felé.Szülővárosom poros,sáros utcáit taposva szinte minden zugába eljutva kezdtem hivatásom gyakorlását,ahol nagyrészt a nyomor uralta az emberi létet.Mert köztük éltem meg közös sorsunk laskanyujtójának történelmi sodrását.


Gyógyitás
A legszebb kegyelet azonban az az adomány volt amit a hat évtized alatt a beteg gyermek ágyánál töltöttem megszakitás nélkül-A várakozások idegtépő feszültsége, a javulás első tüneteinek megjelenése-a beteg gyermeknél az első szavak,szemnyitás, vagy hajnal felé az első mosoly, a hangulat hogy ismét győzött az élet,és a sziv koszorus-erek is kitágulnak,és a verejtékező homlokok is kisimulnak.
Minden alkalommal ez volt életem legnagyobb elégtétele megelőzve az összes többi szakmai laudációt.


Elektrónika
Amikor 73 éves fejjel az internet tanulás –kálváriáját jártam, jómagam sem gondoltam hogy megengedi Nekem az Úr hogy olyan tallérokat tegyek még a köz asztalára amiket az alábbiakban közölni fogok.Tulajdonképpen én sem vettem komolyan az egész elektrónikus ügyet, már csak azért sem mert, a környezetem is dicsérte a humorérzékemet egy ilyen vállalkozás hallatán.Egyszóval megmo-
solyogtak egyesek leplezetlenül a szemembe, a jobb érzésüek a hátam mögött.
Nem tudhatta senki hogy nekem az egész szakmai létem vágyálma volt a tudományos kommunikáció technikai feltételeinak a megteremtése-Vettem egy-OLIVETTI- irógépet és egy-ZENIT-fényképezőgépet-megtanultam a gépirást és fényképezést amatör szinten azzal a céllal, hogy tudomására hozzam a környezetemnek azt amit egy egész szakmai létem alatt felhalmoztam-tudásban,tapasztalatban .


Aztán jött a döntő momentum ami megérlelte bennem az elhatározást hogy ily módon is segithetek embertársaimnak.Egy édesanya akinek két fiát-”padludkás-„ koruktól kezeltem és aki nagy emberi tisztességet érdemelt mint anya, mint házastárs,az egyik gyermeke vizsgálata alkalmával látta, hogy-bütykölök-a számitógépen egy tudományos munkát, és a következő megjegyzést tette-Kedves Doktor úr ne gyötörje magát, a mai társadalmat nem nagyon értékeli az ilyen jellegü törekvéseit,talán még a kollégáit is csak korlátozott mértékben,de azért kötelességem hozzátenni anyai minőségemben a következőket-

HA MÁR CSAK EGY GYERMEK ÉLETÉT SIKERÜL MEGMENTENIE A MUNKÁJÁVAL MÁR AKKOR IS MEGÉRTE A FÁRADTSÁGOT-


Ez volt az érzelmi döntő momentum,ez az emberi áldozatkészség abszolut leegyeszrüsitése egy lét védelmére.
Hatalmas és áldozatos munkát végeztem amit csak az tud felmérni akinek ilyen élményanyaga van.Úgy érzem hogy áldás kiséri mindennapi munkámat és ezért boldog vagyok.


Enciklopédia
Egy emberi lét szívből és értelemből fakadó embert szolgáló szándékkal
készült el ez az életmű. Aért nevezem életműnek mert milliónyi embernek
volt,van és lesz segítségére. Nem a kutatás vagy a kiadott orvostudományi
könyveim emléke osztja meg mindennapi szerény örömeimet hanem ez a
kiadvány ami már bejárta a világ 242 országát és segítségére volt,van és
lesz, egy adott pillanatban az arra ráutalt édesanyáknak családoknak,akik az anyagi lét vasfogainak szorításában ;
élnek./ idegenben élő kis magyar
közösségeknek de mindenkinek és mindenek előtt a szenvedő gyermekeknek. 25.124 oldal,8373 dokumentum,814o illusztratív fotó anyag olvasható,szemlélhető a
blog -on. Ez a szolgálat amit elvégeztem úgy érzem egy időtálló alkotása
emberi létem értelmének.Egy magsszintü értékelés:


Tisztelt Főorvos Úr!

Csodálom felbecsülhetetlen alkotó energiádat, szorgalmadat, kitartásodat, áldozatos munkádat, mint szakmai szakíró a szakma számára írt minőségi napra kész írásaid nagy megbecsülésnek örvendenek a szakmabeliek körében. A több mint hat évtizedes önfeláldozó gyermekgyógyászati gyógyító tevékenységed, valamint a szakirodalom ismeretének birtoklása és ésszerű felhasználása révén tudtál minőségi szakirodalmat megvalósítani. Ugyancsak csodálatra méltó a forma megválasztása azaz a magyar nyelvű elektronikus szakirodalom elindítása és megvalósítása. Ez igen! A XXI-ik század hajnalán nemzetközi szinten lehetővé teszi az érdeklődők számára a gyors hozzáférést a minőségi tudás megszerzéséhez.
A jelen levelemben csupán a „ Gyermekgondozási Enciklopédia „ –Közhasznú gondozási tanácsok gyűjteménye- munkádat szeretném méltatni. Ezt az írásodat a közjavára írtad, mind azoknak , a szülök, a fiatalok és a nagyszülők számára akik igen is érdeklődnek a gyermekgondozási teendők iránt. Úgy gondolom, hogy ez az írásod nemzetközi viszonylatban is egyedülálló gyermekgyógyászati kiadvány terjedelmében , minőségében, tartalmánál fogva valamint kivitelezésében. Hiszen mint egy 25.18o oldalt, több mint 8373 dokumentumot-„kérdést” tárgyalsz, az illusztrációs anyag - fényképek száma is 814o. Külön kiemelendő, hogy ezen írásod széleskörű és nagy látogatottságnak örvend mint egy 242 országból keresik meg, nem csak a Kárpát-medencéből hanem a szórványban, a nagy világban élő magyar nyelvet beszélő családok is felkeresik. Az enciklopédiád a magyar orvosi irodalomban egyedül álló, igen nagy elismerést érdemel mert szakmailag kiválló a tartalma, igen részletes, élet hű, közérthető, valamint elektromos formája révén könnyen elérhető.
Áldozatos, kitartó munkád minden elismerést és megbecsülést megérdemel. Úgy gondolom büszke és megelégedett lehetsz, mert tetted amit tenned kellett, „igen jól sáfárkodtál az Úr adományával” ! Kívánok továbbra is jó egészséget , nyugodt kiegyensúlyozott, eredményes életet.
Székelyudvarhely 2019.
Baráti üdvözlettel,
Dr.med. Balla Árpádpád Ph.D.

Diagnosticul pediatric
Az igényes szakmunkák 2o köteteben elektrónikus kiadásban, az első ilyen jellegű elektronikus orvosi szakmunka az országban.
A kiadvány aktualitása és előnyei a következők:
1. Teljes igényű és leülepített szakmai áttekintést ad a gyermekgyógyászat klasszikus és mai,tudományos és gyakorlati adattárából.
2. Egy számítógépbe betáplálva azonnali információkat nyújt/1-2 másodperc/
olyan részletkérdésekről, amelyekhez csak időigényes és fáradtságos dokumentációs munka után juthatunk hozzá.
Napjainkban, amikor a gyermekgyógyászati képzés nem kap méltó rangot a felsőoktatásban (megszűntek a gyermekgyógyászati karok az orvostudományi intézetekben) a végzős orvosok, saját hibájukon kívül nem kellően leülepített gyermekgyógyászati ismeretekkel kezdenek hivatásuk felelősségteljes gyakorlásához. Úgy gondolom hogy ez a munka hiánypótló lehet a mindennapi gyermekgyógyászati ténykedésben.
A kiadványokban foglaltak szakmailag, életszerűen a mindennapi orvosi gyakorlat igényeit figyelembe véve, steril szakmai eszmefuttatásokat nélkülözve szolgátat információkat, szinoptikus táblázatok, vagy rendszerezett felsorolások formájában a gyakorló orvosnak és rajta keresztül a szülőknek a gyermek aktuális fizikai és szellemi fejlettségi állapotáról, valamint a betegségnek a jellegéről vagy milyenségéről, a gyógyulás kilátásairól.
A kiadvány gyakorlati hatásfoka a számítógéppel rendelkező orvosi rendelőkben lesz mérhető. A megfelelő fejezeteket mindvégig lehet időszerűsíteni, kiegészíteni vagy kiiktatni egyes részeket vagy fejezeteket, mindezeket a felhasználó orvos gondolkodásmódjához modulálni a szakmai élményanyag az egyéni elméleti és gyakorlati felkészültség függvényében. A szerző ilyen értelemben teljes mozgásteret engedélyez a felhasználónak. Ez az elektronikus kiadvány ha illetékes, érdeklődő kézbe kerül, sokáig él és használható és az esetek többségében egy egész szakmai karrieren elkísérhet, természetesen az elmaradhatatlan szakmai időszerűsítésekkel.A kiadványok cimei


SEMGIEGIE DE RADIOLOGIE PEDIATRICĂ 69O4
STAZĂ DUODENALĂ 14.567
DRAGI COLEGI 2157
ISTORICUL INSTITUȚIILOR SANITARE
DIN SATU MARE 4157
BLITZ DIAGNOSTIC IN PEDIATRIE 65OO
CERCETĂRI /TEZA DE DOCTORAT 6147
DIPLOMA DE MERIT/ 2611
SUBOCCLUZIE DUODENALĂ
INTERMITENTĂ LA COPIL 7O77
TEME DE PEDIATRIE PENTRU PRACTICIENI 9235
CAZUISTICĂ RARĂ 41765
PATOLOGIA DUODENALĂ LA COPIL 26 913
ATLAS DE PEDIATRIE 51.234
SEMIOLOGIE PEDIATRICĂ 47 899
PEDIATRIA ÎN SCHEME 35432
MEMENTO MDICAL SĂTMĂREAN 2O.647
TOTAL VIZITTORI /TEMATICĂ MEDICALĂ/-3O1.595
A kisérő számoka témák látogatotságátjelzik.


Közéleti irásaim
A történelem kíméletlen. veszejtő útjai annyira kiszámíthatatlanok főként az emberi faj sokszor megfoghatatlan vagy elképesztő, erkölcstelenségét figyelembe véve,hogy valószínű ezeknek az járhatatlan ösvényeit közülünk senki sem fogja megismerni de sajnos ennek a ténynek a tudatában is marjuk egymást,
Az egész századunkat végigkísérte az állandó hadilét vagy ahogyan nevezik “a hidegháború”.Az emberi megpróbáltatások jellege változott csak, és nem a tartalma. Az ellenpólusok hatalmi harca tovább folyik,a rétegződés kíméletlensége továbbvonul történelmi múltját respektálva. Az izmusok habrangy elméleteivel és főként hazudozásaiva vívódók száma talán még növekedett.Csupán azért kontárkodtam az írás berkeibe, mert a betűbevésett gondolataim,érzéseim közlése minden alkalommal felszabadították az éppen aktuális érzelmi vívódásaimat,igazságérzetemet,emberbaráti szeretetemet és szabaddá tették mindezeket.. Nem a bitang ármánykodás szelleme uralja az alaptónust hanem a köz kimondott vagy elhallgatott társadalmi igazságokat akartam szolgálni ami nem mindig sikerült a monoton sztereotip történelmi beivódások miatt.AS neten megtalálhtó kiadványaim-/26/


ÉLETEM KRÓNIKÁJA SZATMÁRON 1.6O2
SE FÜLE SE FARKAARKA 2.174AZ
ÉN LEKTRÓNIKUS KALANDOM 6.83O
SZELEKTIV KISMAMA INFO 11.582
KÖTŐDÉSEK 2.8O4
EGY WEB LAP RÖVID TÖRTÉNETE 1.748
A SZATMÁRI KORHÁZAK TÖRTÉNETE 3.154
KORAI GYERMEKKOROM KESERGŐI 1.893
A GYERMEKGYÓGYÁSZOK KATEKIZMUSA 4.198
GYERMEKGONDOZÁSI BÖNGÉSZŐ 46.246
GYERMEKKORI PAJTÁSOM ÉS BARÁTOM PÁSKÁNDI GÉZA 5.232
SZÁZ ÉVES A SZATMÁRI LÜKŐ BÉLA K KÓRHÁZ 14.345
EMLÉKBESZÉDEIM 4.315SORSTÁRSAK A SORSTALANSÁGBAN 4.O6O
KÉPES KISMAMAMA BLOG/ELSŐ RÉSZ/ 24.345
KÉPES KISMAMA BLOG /MÁSODIK RÉSZ/ 54.355
VIZUÁLIS KÓRISME GYERMEKBETEGSÉGEKBEN 27.246
FEJLŐDÉSI MUTATÓK GYERMEKKORBAN 32546
SZÜRKA VEREBEK 5.7O3
EMLÉKEZÉSEIM PÁSKÁNDIRÓL 5.O87
TAVASZI SZÉL VIZET ÁRASZT 6.O11
AZ ALKOTÁS KÉNYSZERE 19.2O3
A SZATMÁRI KÓRHÁZAK KIVÁLÓ ORVOSAI XX-DIK SZÁZADAZ ÉNELEKTRÓNIKUS KALANDOM
A SZATMÁRI KORHÁZAK KIVÁLÓ ORVOSAI A XX-DIK SZÁZADBAN 2O.654
HAT ÉVTIZED ORVOSTUDOMÁNYI ÉRTÉKEUM
ELSŐ KÖTET 7564
HAT ÉVTIZED ORVOSTUDOMÁNYI ÉRTÉKEUM
MÁSODIK KÖTET 7654
A SZATMÁRI KÓRHÁZAK KIVÁLÓ SEBÉSZEI A XX-DIK SZÁZADBAN.3762
ASZTALRA TETT TALLÉRAIM. 9743
BÁTORITÓ SZÉP ÜZENETEK 8767
A HÁLÁM TALLÉRAINAK HAGYATÉKA 3421
ÖSSZES LÁTOGATÓ:-349.932- A mellékeltzámoka látogatók regisztrált számát jelzik
SZATMÁRNÉMETI 2O19.II.12

A FEKETE VASÁRNAP ÉS A FEKETE KERITÉS EFEKTUSAI.


A XXI-DIK SZÁZAD HAJNALÁN HÁTBORZONGATÓ VOL ENNEK A HOSSZÚ KIGYÓZÓ FEKETE KERITÉSNEK A LÁTVÁNYA
Habár az elguruló talblettáknak is van közük az egyedülálló fekete kerités öltöztetés.egyedülálló megrázó látványának ami a köz szellemi és erkölcsi tartalékaiból meglehetősen sokat megemésztett.Az már szinte közbeszéd tárgya hogy valakinél az emeleten valami baj van, és az állandó félelemérzés,elenségkeresés,hadiállapot, már társadalmilag is idegesitő. Az biztos hogy az “ország messiása” nem egykori, 1989-es önmagával kerüli a találkozást, nem egykori önmagától és a szembesüléstől fél – hanem tőletek,fiatalok Mióta Ti a tavalyi év decemberéban belekanaloztatok a levesébe észre kellett vennie hogy ezek a megmozdulások nem a fehérhajuak esti sétája, hanem az elkövetett hibákkal való leszámolás ideje következett el, olyanok rézéről akik az erő az ész és bátorság történelmi adalékaival rendelkeznek
A nemzeti bálvány és holdudvara Tőletek fél,
attól hogy ezek a nagyszerű fiatalok, akiknek az önérzete és igazságérzete annyira tiszta, némileg tévesen látják mai ellenfeleik, a Fidesz-alapítók egykori céljait. Azt feltételezik ugyanis, hogy azok a kezdetekkor még makulátlanok voltak, s csak később rontotta meg őket a politika.De be kell látnia a mai generációnak hogy a szilárd jellemü emberek nem estek áldozatul a kisértéseknek.
Az alkalom alighanem elérkezett. Élményszerü észlelni milyen okosan, szellemesen, üdén, kérlelhetetlenül küldik el Orbánt és társait a pokolba, ahogy azt a mai ellenzék politikusai közül senki Nincs kétség, ezek a fiatalok valami olyasmit tudnak, amit az előttük járó politikusi és civil generációk tagjai már nem: laza, könnyed, magabiztos mozdulattal új kultúrát, élhető és elfogadható életmintát teremtenek. Ráadásul közösségük élményét képesek megosztani bárkivel, azzal is, aki a racionalitást igényli tőlük, és azzal is, aki az érzelmeket. Nem vitás, ők lesznek, helyesebben: ők kell legyenek elitünk új, meghatározó képviselői, s ez minél előbb történik meg, annál jobb az országnak. A FÉLELEM ÉVÉRTÉKELŐJE.

“Ha az embernek hatalma van, az nem jelenti azt, hogy élnie is kell vele. De visszaélni semmiképpen nem szabad.”
Meg Cabot
A HATALOM VISSZAÉLT AZ “ESENDŐ CSÜRHE”NÉPÉNEK BIZALMÁVAL AMI MOST ARRA KÉNYSZERITI A VÉTŐKET HOGY FEKETE LEPLEK ÉS JÁRMÜVEK VÉDELMI VONALA ALÁ VONULJANAK FÉLELMÜKBEN...
Teljesen lekordonozták Orbán
évértékelőjének helyszínét, a Várkert Bazárt

Az MTA tragédiája-MÉRCE-
Szűcs Zoltán Gábor MA 12.OO


“Ez a cikk a Mérce napi véleményrovatának, az AMércének a mai cikke. A rovat célja, hogy naponta tudjunk nektek adni egy olyan véleménycikket, ami kitekint a mindennapi megszokott nézőpontokból, új dinamikákat ad a gondolkodásunknak, leveri azokat a falakat, amiket a politika körénk épít”.
Az elmúlt években számtalanszor végignéztem, hogyan tapossa le, gyűri maga alá a kétharmados felhatalmazása birtokában és az útjába kerülők által az utolsó pillanatig felfogni képtelen gátlástalansága segítségével a rezsim nem csak a jogállamiságot védelmező intézményeket, a magyar társadalom autonóm szféráit, a gazdaságot, a médiát, a közoktatást, az önkormányzatokat, a szakszervezeteket, a magánnyugdíj-rendszert és terjeszti ki a befolyását, hogy aztán, miután már csak füstölgő romok maradtak utána, a rombolás nyomait a kormánypropaganda gátlástalan hazugságai függönyözzék el sikeresen a többség szeme előtt.
A szemrebbenés nélküli tagadás, a liberálisozás, a hazaárulózás, migránssimogatózás után egy ideje már a sorosozás az automatikus válasz minden kritikai megjegyzésre.
A forgatókönyv kísértetiesen hasonló, s hasonlóak a megtámadottak reflexei is. Hiszen ugyanaz a hatalom fenyegeti őket, ugyanazokkal a módszerekkel, s mi mind ugyanannak a társadalomnak a tagjai vagyunk, ugyanazokkal a tapasztalatokkal, félelmekkel, ugyanazzal a felkészületlenséggel egy ilyen helyzetre, amikor egy rosszhiszemű, semmilyen játékszabályt be nem tartó, ugyanakkor a véleményét őszintén fel sem vállaló hatalommal kellene megküzdenie embereknek, akik abban a naiv hitben éltek, hogy a politika az egy tőlük távoli, idegen hely, amihez nekik négyévente kétszer van csak némi közük.
Mikor elkezdődött a CEU-ügy, amely személyesen érintett nagyrabecsült kollégákat, régi barátokat, összeszorult gyomorral figyeltem, mit tesznek, hogyan hitetlenkednek, próbálnak tárgyalni, megfelelni a jogszabályoknak, magyarázzák türelmesen a helyzetet s azt is, hogy ez annyira értelmetlen, hogy csak valami félreértés lehet, bizonytalankodnak a nyilvános tiltakozások hasznosságát illetően, meglepődnek a szolidaritás jelein, megbántódnak a közöny vagy kárörvendés példáin, küzdenek, de tovább dolgoznak, s végül rájönnek, hogy mindennek vége.
Közben a kormány szemrebbenés nélkül hazudozott össze-vissza, hol ezt, hol azt, de sose kétszer ugyanazt, pedig, jól emlékszem, még sokat látott minisztériumi emberek is hitetlenkedve figyelték a kormány számukra is érthetetlen hatalompolitikai manőverei okozta rettenetes károkat, nem is beszélve azokról a magánszférában dolgozó középosztálybeliekről, akiknek a CEU elleni támadás nem csak értelmetlen és káros, de szimbolikusan is a meggyalázása volt több generáció álmának, a nyugati orientációnak.
Lehetetlen volt félelem és együttérzés (Arisztotelész szerint a tragikus fordulat által a nézők lelkében kiváltott érzelmek) nélkül figyelni, ami velük történt, s mióta az MTA került a kormányzat célkeresztjébe, s egyre-másra követik egymást a jól ismert kormányzati lépések: az egyoldalú törvénymódosítás, a tárgyalásnak mondott egyoldalú deklaráció, az ellenfél provokálása, sértegetése, politizálással vádolása, lesorosistázása, a kormányzat valódi céljainak nyilvános letagadása, félnyilvános üzengetés, fenyegetőzés, megosztási kísérletek és így tovább…
Mióta kétségbeesetten hitetlenkedünk, dühöngünk, magyarázkodunk, tárgyalnánk, tiltakoznánk, segítséget keresnénk, meghatódunk a szolidaritás kifejezésein, megbántódunk a kárörvendés vagy közömbösség jelein, s kétségbeesünk, hogyan vehet semmibe egy hatalom egy ilyen fontos HIVATÁSOM LEGÉRTÉKESEBB AJÁNDÉKA A FŐVÁROSI FUNDENI KLINIKÁN ELTÖLTÖTT 2 ÉV

Már az egyetem elvégzése után felvetődött bennem az a kérdés hogy az elkövetkezendő továbbképzéseimet hol fogom végezni és hogy ez az intézmény számomra milyen elvárásoknak kell megfeleljen-A Fővárosi FUNDENI KLINIKÁRA esett a választásom-elsősorban mert az ország legrangosabb egészségügyi intézménye volt,
Meglepett az első továbbképzésem alkalmával a klinika vezető Profeszora így szólt hozzám magyar nyelven-mi újság Erdélyben,barátom. Bennem akkor az az érzés támadt mint egy Daróci vagy egy Sárközi magyar anyanyelvű gyermekben amikor az orvos megkérdezi Tőle hogy mid fáj kispajtás. Mindez azért is mert a román kollégák. sőt főnökeim olykor rosszízű iróniával hívták fel a figyelmem arra, hogy nem uralom teljesen a román nyelvet.
Nagyon megkapott ennek a –nagy embernek-a közvetlensége. Az aztán végképp hogy a beteg gyermekek csapatosan szaladtak a klinika folyosóján utána hogy megkapják a napi savanyu cukor adagjukat-ami minden nap volt a zsebében,/ a főnővér már úgy készítette elő a köpenyét,/
Amikor aztán meghallgattam az első előadását a Professzor úrnak,éreztem hogy a sorsom ide kötődik ehhez az intézményhez ehhez az emberhez. Itt töltöttem a szakmai létem egy jó részét. Pedig ez egy egészségügyi nagyüzem volt amitől elvileg idegenkedtem. Amikor az intézetben voltam,minden lehetőséget kihasználtam hogy minél többet tanuljak. Bementem a klinikára délután,vasárnap,ünnepnap mert akkorra már csend volt a klinikán,lezajlott a délelőtti –bájrám-és nyugodtam tudtam tanulmányozni azt a múzeumi beteg anyagot, ami az egész országból itt összegyűlt
Később tudtam meg hogy Ő is erdélyi származású- Úgy került a Fundeni klinikára hogy annak az akkori klinika vezető Professzora Dr.D.NICOLAU,egy tudományos rendezvényen vett részt Nagyváradon és meghallgatta Dr.GOLDIS előadását.. Az előadás után odament hozzá és a következőket mondta ,Te holnap velem jössz Bukarestbe és a FUNDENI klinikán leszel a munkatársam. Akkor még így folyt a szelekció.
Az első hat hónapi munka után úgy gondolom hogy felmérte azt az őszinte törekvést amit a gyermekgyógyászat elsajátításáért éreztem. Őszinte , nyílt,emberi volt velem. Ezek után minden tovább képzésen én voltam a kurzus vezetője. A kollégák akik az egész országból vettek részt ezeken a továbbképzéseken, mind gyakrabban kérdezték-
miféle kapcsolatod miatt vagy te mindig a kurzus főnök-a feleletem az volt hogy kérdezzétek meg a Professzor urat. Különben megjegyzem hogy a fővárosi klinikák vezetői őt sem nézték jó szemmel,mert nem volt Bukaresti.
Már kifogástalanul bírtam a román orvosi szaknyelvet,amikor is az összes fővárosi klinikák, és más érdeklődők részvételével a megszokott tudományos havi rendezvényüket STAFF ot rendezték meg. Lévén hogy tudta hogy milyen jellegű tudományos munkán dolgozom,felkért hogy mutassam be a DIÁ kat, azzal a céllal,hogy képviseljem a Fundeni klinikát ezen a rendezvényen Mikor bemutattam Neki a 6o DIÁ-t így szólt hozzám-te mit gondolsz hogy Téged engedni fognak ezek 1 órát beszélni. A rendezvényen ott ült Ő is az első sorban és miután az első 2o DIÁT bemutattam, intett hogy mutassam be a többit is.
Miután befejeztem arra emlékszem hogy nagyon nagy csend volt-felállt a professzor úr és a terem felé fordulva a következőket mondta Láttátok és hallottátok hogy mi történt itt ma-sziporkázott ennek a szatmári fiúnak a csontos doboza. Gratuláljunk Neki mindannyian.
Különben a FUNDENI klinikán körülbelül 2 évet dolgoztam.
.A FŐÁROSI FUNDENI KLINIKA FŐÉPÜLETE

értéket és egy ilyen jelentős nemzeti intézményt,/RÉSZLET SZÖVEGKIEMELÉSSEL

ORVOSI ETIKAI SZEMPONTOK ÚJRAÉRTÉKELÉSE.
.
A mai orvosi etika elvei megőrizték ugyan a történelmi hagyományokat/Hippokráteszi eskü/de természetszerűen alkalmazkodniuk kellett a történelem folyamán kialakult új gazdasági,társadalmi,szakmai elvárásokhoz, amik napjainkban is hatalmas léptekkel haladnak előre.
Egy dolog nem változott-a beteg ember- akinek szenvedése ugyanolyan mint évezredekkel ezelőtt. Ez az ember ugyanúgy igényli a segítséget fájdalmaiknak enyhítésére,a vigasztaló jó szót,a türelmet a körültekintő gondoskodást. Ő ma is jó néven veszi vagy elvárja hogy alapo-
san megvizsgálják,meghallgassák panaszait. Tehát ez az igény megmarad időtlen időkig. és megmaradnak az esdeklő tekintetek és segélyt kérő szavak.
Tulajdonképpen ez a hivatásunk emberi eleme,amit mindig és mindenki elvár tőlünk és hozzáfűzöm hogy teljes joggal.
A történelem folyamán valamikor úgy tekintettek egy orvosra mint egy olyan lényre aki szinte emberfölötti cselekedetekre is képes. Természetesen az orvosi gyakorlatnak mindig meg voltak az értékelhető, felmérhető gyógyítási határértékei. A változás ebben az orvos beteg viszonyban három alapvető téren változott meg-
1-A fejlett orvosi technológia csökkentette az orvos szerepét,tekintélyelvűségét a gyógyászatban. Ezzel megváltozott az orvos-beteg kapcsolat minősége és tartalma.
2-Az orvostársadalom is hozzászokott ahhoz-hogy ráfektesse a beteget a –modern medicina futószalagára-sokszor magáévá téve a beteg azon igényét-hogy mielőtt még kikérdezné a beteget a panaszainak jellegéről,vagy a klasszikus medicina örök értékű szabályai szerint levetkőztetné és megvizsgálná becsületesen, és lelkiismeretesen-máris küldi analízisekre-
3-Más a társadalom általános és egészségügyi kulturális szintje,növekedtek az elvárások,de az anyagi keretek ugyanazok maradtak
4-Sajnos a beteg elszemélytelenedik és a közvélemény formálás
az orvosok szemben mind igényesebb lesz.
5-A fogyasztó társadalom nemtelenül ledegradálta az orvosi hivatást megvonva tőle a legelemibb működési feltételeket.
Ezt a néhány kérdést szeretném bővebben tárgyalni mindannyiunk okulására-
1-A beteg embernek a fejlett orvosi technika valóságos egészségügyi üzemeket hozott létre melyekben az alkalmazott rendszerek,amik egy igen jól képzett csapat vagy csapatok igen magas szintű ellátást biztosítottak. A mai ellátási realitások már azt vetítik elénk és mondjuk ki jogosan,hogy a betegeket nem lehet megfosztani attól a joguktól hogy emberközelben érezzék az orvosukat. A beteg aki sorsát bízza ránk,és hisz bennünk nem tekinthető úgy mint egy tárgy,akit rá kell kapcsolni különböző gépekre,automatikusan kivizsgálni,és csak a gépeket ellenőrizni hogy milyen értékeket mutatnak.
Az első és legfontosabb feladat még ma is ilyen fejlett technikai körülmények között az hogy –nem szabad a beteget elszemélyteleníti hanem meg kell őrizni a hagyományos orvos-beteg kapcsolatot.
2-Vitathatatlan hogy az egészség megőrzése mindig a legfontosabb törekvése volt az emberiségnek. Az hogy légy egészséges,éljél sokáig az emberi lét legfontosabb kívánalmai közé tartozott.
Ez a törekvése az embernek egy különös és egyedülálló helyet biztosított a társadalomban az orvosnak .Az orvos ismerheti az embernek azt az intim fizikai és lelki állapotát ami a bizalom és –orvosi titoktartás-lényege Ezért az orvos nem lehet indifferens a közvélemény számára.
A közvélemény lépésről-lépésre követi az Ő életét,a figyelem középpontjában tartja. Szigorú tisztánlátással besorolja rövid időn belül szakmailag,emberi magatartás,erkölcsi érték szempontjából. Erre a társadalmi értékmérőre odafigyelésre minden magára valamit adó orvos vigyázzon.

,eredményes,reménytkeltő vállakozóról szólt az egyik hiradás /mert ebben az országban minden arra érdemes sikeres,vállalkozó,politikus,vagy legyen bármilyen elgoglaltságu, csak legyen a hatalmi dinasztia netán a holdudvar vagy annak leágozottja, aki képes a hatalom tilinkóján ugy játszani ahogy azt elvárják tőle.Szerintük az eredménytelenek az élhetetlenek sülyedjenek a nyomor sülyesztőjébe.
vagy vándoroljanak el a szemük világába külföldre ha lehet számolatlanul és soha el ne hadja őket a komor vágyakozás hogy olyanok legyenek mint a többi itthoni nyomorult akibe ez a prostituált áldemokrácia minden átka beleszorült.
Akiről szó volt a hiradásban egy volt miniszter aki 2ooo hektár termőföldet kapirgált össze a közvagyonbóL.Magamban mellé gondoltam a családi szervezésü homokbánya milliárdosokat,a gázszerelőket,az Európai pénzek rablóit,a tikositott vagyonok politikai tárnokait.Csak abba nem vagyok belenyugodva hogy egy ezeréves kulturát birtokló nép milyen érzésvilággal tudja végignézni ezt a páratlan nyiltszini rablást.Hogy létezik hogy tiz millió magyarból nem találnak néhány becsületes magyar hazafit aki kiszabaditja nemzetét ebből a lehetetlen erkölcsi és anyagi járomból.
Úgy gondolom a kiöregedő teltbendőjü hatalom sorsát megpecsételi a magyar nemzet.Végiolvastam a Wikipédiában Karácsony Gergő életutját.Meg vagyok győződve arról hogy mint egy árván felnőtt gyermek együtt más fiatalokkal nem fognak visszaélni olyan becstelenül a magyar nép megtépázott sors

VÉLEMÉNY

Egy ujabb sikeres
,eredményes,reménytkeltő vállakozóról szólt az egyik hiradás /mert ebben az országban minden arra érdemes sikeres,vállalkozó,politikus,vagy legyen bármilyen elgoglaltságu, csak legyen a hatalmi dinasztia netán a holdudvar vagy annak leágozottja, aki képes a hatalom tilinkóján ugy játszani ahogy azt elvárják tőle.Szerintük az eredménytelenek az élhetetlenek sülyedjenek a nyomor sülyesztőjébe.
vagy vándoroljanak el a szemük világába külföldre ha lehet számolatlanul és soha el ne hadja őket a komor vágyakozás hogy olyanok legyenek mint a többi itthoni nyomorult akibe ez a prostituált áldemokrácia minden átka beleszorült.

Akiről szó volt a hiradásban egy volt miniszter aki 2ooo hektár termőföldet kapirgált össze a közvagyonbóL.Magamban mellé gondoltam a családi szervezésü homokbánya milliárdosokat,a gázszerelőket,az Európai pénzek rablóit,a tikositott vagyonok politikai tárnokait.Csak abba nem vagyok belenyugodva hogy egy ezeréves kulturát birtokló nép milyen érzésvilággal tudja végignézni ezt a páratlan nyiltszini rablást.Hogy létezik hogy tiz millió magyarból nem találnak néhány becsületes magyar hazafit aki kiszabaditja nemzetét ebből a lehetetlen erkölcsi és anyagi járomból.
Úgy gondolom a kiöregedő teltbendőjü hatalom sorsát megpecsételi a magyar nemzet.Végiolvastam a Wikipédiában Karácsony Gergő életutját.Meg vagyok győződve arról hogy mint egy árván felnőtt gyermek együtt más fiatalokkal nem fognak visszaélni olyan becstelenül a magyar nép megtépázott sors

ELSZAKADT EGY HÚR….

Nem a 9o-es évek lgsötétebb árnyainak még ma is uralkodó tetteseit akarom itélőszék elé állitani, hanem a legmélyebb hálám sorait szeretném kifejezni azoknak akik megfogták a kezem akkor amikor a emberi közöny még a félelem árnyékában honolt.Akkor amikor illetéktelen mocskos kezek derékba törték feddhetetlen hivatásérzetem ivelését,csupán azért hogy leplezni tudják azt a tényt, hogy Gnándt János 48 éves Szaniszlói lakost agyonverték a román határőrök ugyanúgy mint ahogy barátom Pécsi Ferenc fiát lelőtték a román magyar határon.
Demokratikusan nagy többséggel választot igazgatója voltam az intézménynek akinek orvosi,emberi kötelessége volt kivizsgálni a jelzett haláleset körülményeit.Kétségtelen gyilkosság történt amit egy tüdőrák diagnózisával akartak elhantolni az államvédelmi szervek két szakavatott kollégám közremüködésével
Természetes volt az ellenállásom, de abban az időben a még uralkodó karpaszományosok részéről is a bosszúállás.Versenyvizsgával elnyert főorvosi titulussal és doktorátusi diplomával a zsebemben mondvacsinált eszközeikkel amiket az érintett kollégáim hajtottak végre 59 éves koromban alkotókészségem teljében eltávolitottak az osztályvezetői megbizatásomból/lévén hogy az orvotudományok doktora cimet megszerztem 75 éves koromig tölthettem volna be ezt a megbizatást/ és egy államvédelmi alkalmazott nejét aki a forradalom előtt az egyeduralmi hatalmat védte körömszakadtáig,tették a helyemre.
Akkor elszakadt egy húr, a társadalmi hitelesség,az erkölcsi mércék,és bárminemü
hitelesség értékeit tekintve.
Egy ember Dr.Láng László aki napjaink kivételes szellemiségü orvosa, nyujtotta segitő keze melegét és alkalmazott a Karitász Poliklinikán mint gyermekgyógyász főorvost.Orvosi létem legszebb és emberi nyugalommal áldott időszakát éltem meg szeretett munkatásaim között.A kölcsönös tisztelet megbecsülés és értékfelmérés olyan érzésvilágot érzékeltetett bennem amiket felbecsülhetetlen értékeknek tekintettem.Talán gyermekkoromban istápoltak olyan szeretettel és gondoskodással még emberi nyavalyáim közepette is.Majd alkalmat adtak arra hogy az közeledő árnyak közepette is elsajátitsam azokat az ismereteket amit az internet világa rejtegetett számomra, Dr,Puskás Csaba kollégám önzetlen irányitásával.Ezzel új szakasz kezdődött életemben,kicseréltem az elszakadt hurt és folytathattam emberi és orvosi küldetésemet mindmáig.
Köszönöm mindenkinek a csend hatalmának az alkotáshoz biztosititt kellékeit és főként azt a szeretetet amivel körülvettek.
Dr.Láng Lászlónak aki azt a méltányosságot amivel körülvesz minden embertársát.és dicsérereméltó hivatástudatának kivételes gyakorlását.
A bemutatott képeken az intézet felszentelése és 15 éves fennállásának alkalmával bemutatott szentmise a Szatármegyei székesegyházban.

HIDONTULIAK-KÜLTELKIEK
Azokat az éveket, amik egy gyermek életében meghatározó érzelmi és erkölcsi értékeket nyújtanak, a hidontul töltöttem a szülői ház oltalma alatt
Talán a gyermekkori emlékeim késztetnek arra hogy minduntalan visszatérjek az ott eltölttt évek megismételhetetlen, világához
– A Hídontúl : az akkori peremvidék – a város társadalma egy bizonyos rétegének, lekicsinylő, nem kimondottan , de Szatmár város kis szegénytelepének számított
. Gyermekgyógyászként mindig tekintetbe veszem a gyermekkkor közegének a ráhatásait az alkotó készség hátterének és minőségének a megítélésében. Ez az esetek többségében döntő jelentőségű
Ez egy autonóm gyermektársadalom volt a maga megismételhetetlen örömeivel, nehéz sorsával és egész életen át tartó barátságokkal.

A gyermekek imádtak csereberélni, bugyli-bicskát, röpgalambokat, nyulakat, énekes madarakat Együtt jártak pecázni a Homoródra, fürdeni a Szamos torkolatához, vagy a Kubikra csónakázni a hazulról elcsent mosóteknőkkel. Télen pedig – ereszkedni – szánkóval a vasúti töltésen.
.Azokban az években Szatmár lakossága a hidontul,németi,tiszviselőtelep területére taglalódott.Jómagam emlékezetemben a Mindenki tudta hogy hol a helye egy áldott vagy áldatlan társadalomban a zselérektől kezdve a munkások,állami alkalmazottak,földbirtokosok stb.De mi gyermekek egyek voltunk társadalmi megkülönböztetési hóbortok nélkül és már abban az időben szembeszálltunk a hatalmi gőg.megnyilvánulásaival
Mikor megkezdtük a középiskolai tanulmányainkat olykor olykor éreztük a társadalmi rétegződés megnyilvánulásait de szeretett tanáraink minden esetben gátat vetettek az ilyen jellegü sértő kitérőknek.Kimondták nyiltan a köz előtt hogy kit mennyivel áldott meg a természet.A három Pálinkás testvér az Úr adományozta fizikaiképességeikkel rendkivül rövid idő alatt megoldoot mindennemü minden féle nemzetiségi sérelmeket.Emlékezetes marad számomra a látvány amikor a Szent család kápolnába betolakodó orosz katonákat 15 perc alatt kirámolták.
Büszkék voltunk egymás bármilyen területen elért sikereire.
Sok barátunkat elvesztettük,mások eltávoztak az országból mert igy hozta a sors,,egyesek az erdélyi magyarság kiválóivá lettek-de mi a –végváriak-hogy mindannyian eggyüt élünk szellemiségünkben,barátságunk emlékét őrizve és mindezt leirva a fiatalok okulására,hogy a szeretet a hit az igaz baráság nem veszhet el az –újra meg újra feltupirozott eszement politikai,társadalmi habrangy elméletek között.

POLITIKA VAGY ALKOTÓ JELLEGÜ TÁRSADLMI VÉLEMÉNY.
“Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a véleményalkotás szabadságát, valamint az információk és eszmék megismerésének és közlésének szabadságát anélkül, hogy ebbe hatósági szerv beavatkozhatna, továbbá országhatárokra való tekintet nélkül.”
A végnélküli társadalmi acsarkodásoknak számos esetben az az eredője,hogy nem különböztetjük meg a mindennapi táradalmi vélemény nyilvánitást a számos esetben kivetnivaló erkölcstelen,elvtelen gyülöletkeltő pártpolitikai vitriolos demagógiától.Aki becsületes alkotó tagja a társadalomnak az reggel bemegy a munkahelyére.dolgozik,gondoskodik a családjáról, esetleg elmond egy esti imát és főként azon evődik hogy hogyan oldja meg családjának a sokszor terhes gondjait.Ennek az embernek mint társadalmi lénynek joga sőt kötelessége elmondani a véleményét,ha arra szükség van érzékeltetni az erre hivatott állami szerveket azokról a visszaélésekről amik őt személyesen vagy mint a társadalmi lényt előnytelen helyzetbe sodorják.Sajnos a politika egyre terjedő válfajai nem társdalomi épitő jellegü természetüek inkább gyülületkeltá romboló hatásuak.Azzal vannak elfoglalava hogy esti ima helyett// tisztelet a kevés kivételnek/ mit álcázzanak saját vétkeikből,milyen hazugságokkal lábaljanak ki a hataloméhség maguk előidézte kátyuiból.Milyen eszközökkel kell biztositani a saját anyagi gyarapodásuk eszköztárát és miként semlegesitsék vagy semmisitsék meg azokat, akik a társadalmi erkölcsök megvédésének érdekében megszólalnak.De főként miként tartsák karámban a demagóg szövegeikkel elámitott hontársaikat.

Végül az emberek mindig rájönnek,hogy nem egy uj “messiás” került hatalomra,hanem egy hozzájuk hasonló ember aki ha kell hazudik,ha kell manipulál,lop,csal, piszkos üzelmekbe keveredik.És sajnos gyakorta a legrosszabb ember tipus áll politikusnak,illetve a legrosszab emberből válik sikeres politikus, Nem elsősorban a lokál patrióta nosztalgiám volt a döntő érv a utókor emlékezetében való rögzitésére a történelmi tényeknek hanem a majdnem egy század tanutétele azoknak a hivatástudatukat tisztelő és sajátosan renkivüli nehézségekkel vivódó kollégáim tisztes emlékezete.
Felsorolom őket megjelenési sorrenben:
1-Istoricul instituțiilor spitalicești din Satu-Mare din anul 13oo.A szatmári kórházak története 13oo-tól
2.A szatmári Dr,Lükő Béla kórház szolgálója-.Fejezet- A z alkotás kényszere-önéletrajzi irás.2o1o.
3-Memento Medical Sătmărean. XXdik század kiváló orvosegyéniségei.Román –magyar kiadás-2o13
4.Száz éve nyitotta meg kapuit a szatmári Dr.Lőkő Béla kórház-2o19-
5-A szatári kórház kimagasló sebészei-2o18

Nem elsősorban a lokál patrióta nosztalgiám volt a döntő érv a utókor emlékezetében való rögzitésére a történelmi tényeknek hanem a majdnem egy század tanutétele azoknak a hivatástudatukat tisztelő és sajátosan renkivüli nehézségekkel vivódó kollégáim tisztes emlékezete.
Felsorolom őket megjelenési sorrenben:
1-Istoricul instituțiilor spitalicești din Satu-Mare din anul 13oo.A szatmári kórházak története 13oo-tól
2.A szatmári Dr,Lükő Béla kórház szolgálója-.Fejezet- A z alkotás kényszere-önéletrajzi irás.2o1o.
3-Memento Medical Sătmărean. XXdik század kiváló orvosegyéniségei.Román –magyar kiadás-2o13
4.Száz éve nyitotta meg kapuit a szatmári Dr.Lőkő Béla kórház-2o19-
5-A szatári kórház kimagasló sebészei-2o18

MAGYRORSZÁG A HARMADIK LEGKORRUPTABB ORSZÁG AZ EURÓPAI ÚNIÓBAN.
Már a balkáni évszázados szégyenletes szint alá estünk egy döntő társadalmi erkölcsi értékrendet tekintve. Számomra úgy tünok hogy a magyar nép elvesztette évezredes tisztességét.Mert mi az európai népek értékitélete szerint egy becsületes,dolgos, értelmes alkotó nemzetnek sorait gyarapitottúk.Feltevődik a kérdés-hogy történhetett ez meg.??
„A hatalom birtokosai ma már jóformán ellenállás nélkül oszthatják szét a nemzeti javakat, kegyúri jelleggel a hozzájuk lojális oligarchák között.” Transparency International (TI).

A magyar tásadalom szeme előtt zajló kisérteties visszaélések,nevezzük nevén a gyermeket lopások szinte sáskajárásként indultak meg pusztitó útjúkra a köz anyagi javainak kisajátitására. Mindezt azzal a motivációval hogy”Ha nekik szabad nekünk miért ne”Igy lopakodott be a magyar társadalom tudattárába a mindent romboló balkáni szellem a hazudozás és lopás.A törvényes felelősségre vonás csupán a politikai kirakat esetleges szépitgetésekre szoritkozik.
Az okok megválaszolása cinikus,lakonikus és visszatérően stupid,sztereotip ugyanúgy mint a 3o –as években a hatalomnak feltett kérdéseire hogy a visszaélésekért ki a hibás-a válasz: Klein a libás.
Manapság csak az aktuális bünbakok nevei változtak-Soros és a bevándorlók.
Ugyanaz a stilus ugyanaz az egész nemzet lenézésének és alábecsülésének a copy paste-je.Lassam lassan még a bégetések is elnémulnak!!
Csupán annyit szeretnék megjegyezni hogy a nemzetek közösségében a megpecsételés tartós jellegü.

SEGÉLYKIÁLTÁS A SZENT PÉTER BAZILIKÁBAN

Minden alkalommal megható áhitattal hallgattuk vagy énekeltük a Székely Hymnuszt.A közelmultban amikor a Szent Péter Bazilika falai között hangzott el a 4oo tagu székely kórus előadásában, mintha a hit a remény,bizalom visszhangjait érzékeltem volna.Rómában a Szent Péter Bazilikában a székelyek jöttek el hitet tenni és reményt keresni sorsuk válságos történelmi napjaiban.Ez lenne történelmi drámájuk kálváriájának utolsó stációja,itt mondják el sérelmeik végső fohászát??.
Nem tartom véletlennek,mert a diplomácia,politika,hatalmi hajcsárhajsza mindvégig a közöny falain haltak el.Az igazság történelmi hátterei a nemzetközi jog érvei teljesen elnémultak egy jogos történelmi mult védelmét tekintve,Mert történelmi tény az hogy még az átkosban is volt Magyar Autonom Tartomány amiben jogvédelmet kaptak a Hargita bérceinek lakói.Kihez fordulhatnak ebben a babiloni szellemiségü és erkölcsü világban.Az erdélyi magyar végváriaknak egyedüli mentsége a hit maradt.
II-dik János Pál pápa egykori Romániai látogatása egybeesett a mi érettségi találkozónkkal a Kölcsey-ben.Nagyméltóságu Főtisztelendő Dr,Temfli József Nagyváradi megyéspüspök,Dr.Bura László és jómagam osztálytársak voltunk.és mély fájdalommal taglaltuk az okait annak hogy a pápa Őszentsége nem látogatta meg erdélyi magyar katólikus hiveit.A püspök úr ezért azokban a napokban adta be lemondását a Vatikánnak püspöki megbizatásáról.A Vatikán vallásdiplomáciai okokra hivatkozva nem fogadta el a lemondását.Nekünk hiveknek is fájt az hogy a pásztor elhagyta a nyáját.
Vigasztal bennünket hogy Ferenc pápa ez év juniusában ellátogat a székelyföldi Csiksomlyói bucsura ahol szentmisét,és szent beszédet mond. Úgy jön hozzánk mint sorsunk hiterősitője és reményeink ébresztője.Meg vagyok győződve hogy a világszerte elismert és megbecsült embersége, nem hagyja az ordasok martalékává a székely népet.
Nem számitunk átütő diplomáciai sikerre de felhivja a világ közvéleményének a figyelmét a székelyek és egyben erdélyiek történelmi multjára és jogaira és megerősiti a hitünket a keresztény magyarságudatunkat, SZATMÁRHEGYI JEGENYÉKTŐL A HARGITAI FENYŐKIG
Talán a természet imádatom mindmegannyi nosztalgiája, mindutalan visszatekintett még a Kárpátok bérceinek csúcsairöl is, gyermekkorom soha el nem muló emlékeire, amikor is 1o éves koromban egy nyári gyermeküdülő tábort szerveztek Szatmár polgárai Szatárhegyre.Az első utazásom a Zsuzsi vicinálissal a megérkezés a Lippai állomásra ,majd a gyalog megtett út a katonásan sorakozó
sugár,égbenyuló jegenyefáinak lombja altt a Főutcán.
Évtizedek emlékei emlékeztetnek gyermekkori álmaim beteljesülésének élményvilágára.A természet áldott ajándékai az évelő virágok özöne, a Páskándi megemlékzések májúsi virágzó orgona tengerének látványáig és illatáradatáig,a kék szilvafák kisértéséig.Emlékeimben megviselt a Fő utcai jegenyefák kiirtásának a ,megélése.Az igaz hogy a jegenyfák sem nőnek az égig,meg hoy hajlika jegenye pereg a levele,de bennem a gyermekkori emlékeinek szépségei tolongtak és háborogtak-Akkor határoztam el hogy hargitai fenyőből álló fenyvest telepitek és gondozok áldott gondossággal.Igaz hogy ők nem nyulnak az égig,de örökzöldek,hosszuéletüek mert megvivták évezredes küzdelmüket a sziklák kiméletlem mostohaságaival ugyanúgy mint gazdáik a vad történlmi viszontagságokkal
Mikor köztük vagyok a nyugalom és biztonság érzése övez.

EMLÉKTÁR-1935-
A KÜLTELKI SZENT CSALÁD KÁPOLNA

A Szamos bal partján elterülő, úgynevezett kültelek hívei számára 1933-ban Farkas Elek és neje házat ajándékozott, hogy azt kápolnaként használják. A hívek egyre növekvő száma hamarosan a kápolna kibővítését igényelte. 1934-ben a ház mellé kultúrotthont építettek. A híveket ebben az időben a székesegyházi plébánia pasztorálta.Merlák Ferenc áldozó pap járt ki gyalogosana püspökséről vasárnaponként szentmisét tartani.Az udvaron egy harangláb állt,haranggal amit a hivek közadakozásából épitettek az egyhátanács szorgalmazására./aminek édesapám is hosszü ideig tagja volt./Ami mélyen emlékezetembe vésődött az az önzetlen felekezeti és nemzeti összefogási szellem amit csak ennél a kis közösségnél észleltem/Huszti Anna,Fleckenstein Kálmán önkéntes kulturális oktatók /.A vallási és etnikai kultura talán magasabb szinten mozgott mint napjainkban.A II. világháború után a kultúrházat elvették, és a földosztó bizottság székhelye lett. 1948-ban sikerült visszaszerezni,és a hívek önkéntes munkával rendbehozták és átalakították templommá. Az addigi kápolna pedig plébániai lakássá alakúlt. A templom mellé tornyot építettek.

A mellékelt képen a lányok egy tánccsoportja
Huszti Anna és Érsekujvári Mária a kápolna épülete előtt.

ÖNTSÜNK TISZTA VIZET A POHÁRBA…..

Wikipédia
“Orbán Győző sikeres vállalkozó. Többségi tulajdonosa és ügyvezető igazgatója a hárommilliárd forintos évi árbevételű, gánti székhelyű[4] Dolomit Kft. nevű bányászati cégnek, amelynek másik vezetője fia, ifj. Orbán Győző. Orbán családtagjaival együtt tulajdonosa még a Gánt Kő és Tőzeg Kft-nek, a Nehéz Kő Kft-nek, a CzG Ingatlanforgalmazó Kft-nek és a HahótPack Kft-nek (amely 2014-től beolvadt a Gánt Kő és Tőzeg Kft-be).”
Orbán Győző ugyanugy mint szinte minden gazdasági érdekeltségü pályázatot elnyerő a “ kivételes képességü vállakozók” / fia Ifj.Orbán Győző,veje Tiborcz István,lánya Orbán Ráhel,Mészáros Lőrincz és lehetne sorolni a magyar gazdaságot letaroló társakat szinte egyeduralmi előnyeit élvezte.Igy épült ki az “orbanizmus” gazdasági háttere. ,
Orbán Győző az “átkos” időkben három kitermelési véllalatnak egymást köveően a komcsi pártttitkára volt.majd amikor megindult az állami vagyonok kifosztásának időszaka ,megpályázott egy igen jelentős kitermelési vállalatot de ezt a nagyobb ideologusai a rendszernek elkapkodták előle.Nem nyugodott bele a sikertelen próbálkozásba és hü pártkatonai minőségében elment az akkori főtitkárhoz Grósz Károlyhoz aki értékelkelte a rendszerhü ténykedését és a Dolomit kitermelési vállalattal ajánddékozta meg a hithü kommunistát.Innen dobbantott az Orb’n Viktor hatalma,innen tettek szert a belátthatatlan gazdasági hatalom megszerzésére ami az utépitési munkálatok szinte egyedüli jogosultja volt a fia jóvoltából.Ez volt a döntő momentum az Orbán féle maffia állam gazdasági hátterének a megteremtője most már a megszámlálhatatlan kedvezettel akik mimden áldoatot meghozva védik az Orbán hatalmat akár a tipegő,topogó tömegek ellenkezése közepette is.A fia Orbán Viktor a történelm antikommunista mozgalmak leghangosabb harcosává kiáltja ki magát szégyentelenül a saját és az övéI kommunista multjának leplezésével és a hiszékeny Európa dédelgetett áldemokratájává lett.
Miután magára öltötte a lehetséges ideológiák minden köpenyét/kommunista,szociálemokrata,liberális,néppárti,konzervativ és ujabban a keresztény demokrácia minden köntösét a lánya Orbán Rákhel kiáll a köz elé és kijelenti hogy édesapját a Jó Isten avatta Magyaország első eemberévé és következésképpen Neki is joga van a hatalomban való részesedéshez.
Keresztények sirjatok,mélyen szomorkodjatok!!!

HITES ÉS HÜSÉGES ERDÉLYI MAGYAR ORVOS VAGYOK
Miután végigjáratták velen a gyülölet kálváriájának minden valótlan átkát egyes” bősz magyar testvéreim” és szégyentelenül a politikai vérebeikkel a hat évtized minden tisztességét a szemétdombra akarták hurcolni, az Úr akaratából megvivtam a saját harcomat nem a nemtelenekkel hanem a hivatásom tisztességét gyakorló emberként a tudományos világ élvonalában. Szolgálom a világ összmagyarságának ügyét a gyermekek egészségének védelmében.Nem a sértődöttség,netán a bosszuállás kényszere üz,mert tudatában vagyok annak hogy a történelem kerekei őrölnek és az “ocsút” kötelezően a megillető helyre juttatják. GYERMEKKOROM KOSSUTH KERTJE
A Kossuth kert szatmár lakosságának évszázadokon át egy- néppark- szerepét töltötte be. Itt állt a Kossuth szobor- az alkotó Kiss Gedeon mellszobra, itt emlékeztünk nemzeti ünnepeinkre,itt virradt ránk minden évben a tavasz, akkor amikor az évszádos fák már lombba borultak. Sétatér,találkahely,családi vasárnapi szórakozóhely a kisvasúttal Zsuzsival ami annak ideján még a parkon keresztül haladt a Szentvéri végállomása felé-,. Itt ajándékoztuk az első mézeskalács szívet.Ez volt gyermekkorunk nagy eseménye. Hála a jóindulatú,szorgos embereknek ma már ismét régi pompájában díszíti városunkat.
A bemutatott képen a bejatnál Kossuth Lajos szobra a,imit a megbékélhetetlen vandálok leromboltak.
Kiss Gedeonnaka a Népkert alkototójának mellszobra
A parkon áthaladó Zsuzsi vonat mozdonya és szerelvénye
A park árnyatadó fái százados varázsa.

EGY VALLOMÁS TÖRTÉNELMI ÉRTÉKE

A XXI-dik század embere ha valamit ad magára, be kell tekintsen a genetikai kelléktárába a családi környezeti ráhatások minőségére,szülei meghatározó nevelési készségeire,szocializálódási folyamatokra és mindmegannyi embertformáló erkölcsi kelléktára.
Egy 1989-es video interjuban- Orbán Viktor elmondta hogy az erőszakos természetü édesapja többszörösenn bántalamzta. egy alkalommal olyan hihetetlen kegyetlenséggel megverte a fiát hogy az födrerogyott és még ezekután a földön is rugdosta olyan mértékben hogy még másmap is ágyban kellett feküdjön..Aki gyermekpsichologiával foglalkozik nem csodálkozik azon hogy Orbán Viktor ezek után nagyon megutálta az édesapját hiszen az ilyenszerü gyermekbántalmazások egész életre szóló nyomott hagynak egy gyermek életében Megvallom őszintén hogy az egész pályafutásom alatt nem találkoztam ilyen foku brutalitással hogy egy apa egy súlyos bántalmazás utá foldre zuhant gyerekét még erősen megrugdossa.
Abba nem találok semmi különöset hogy kiváló uttörőként egyenesen a Kommunista Ifjak Szövetségébe vették fel,és harmadikos középiskolás koráig K.I-SZ.titkár volt.A továbbiakban a Bibó istván Kollégiumban először egy Önképzőkört alakitottak ,,majd egy szélesebb KISZ szervezetet hoztak létre a szervezet eszmei ténykedése céljából.De elitélendő az is hogy a felritkult politikai térben elkövettek mindent a hatalom megszerzése érekében. Sőt saját eszmerendszerük hiveinek feláldozásával/a komcsizással/ számtalan karakter gyilosságot eszközöltek, kettőbe törték számos barátjuk és polgártársuk pályafutásuk törekvéseit.Szintén elmondja hogy se paraszti se munkás se polgári kulturával nem rendelkezett és talaán ebből adódik a magyar kultúra nemsebb vonzalmi világának megismerése.
A labdarugást meg jobb ha nem emlitjük.

SORSOM HEGHATÁROZÓJA A FELEKEZETI OKATATÁS
Egy szigorú,szerető,az életednek tartalmat követelő, család,egy felekezeti iskola a maga történelmi erkölcseivel,rendjével,az autentikus értékek felismerésével,gondozásával és nem utolsó sorban azzal hogy a teljesítményed örömélményéhez juttatott már gyermekkorodban,olyan érzésvilához ami egy életre szólhat. Kötelez arra hogy tarsolyodban kell hordoznod a –ketyegő órát-egy egész életeden át , hogy becsülettel,tisztakezű munkával,egy
enes gerinccel, építkezz az emberi küldetésedkiteljesítéséért-Az Én életemben ez volt az Ötvös utcai Római Katolikus Püspöki Fiu Népiskola –szerzetes álkendős pedagógus papjaival./DE LA SALLE SZENT JÁNOS REND./ A PÁZMÁNY PÉTER KIRÁLYI KATÓLIKUS FŐGIMNÁZIUM,A SZATMÁRI PÜSPÖKI KONVIKTUS JEZSUITA RENDI OKTATÓIVAL,ÉS NeM UTOLSÓ SORBAN A MINENNAPI LELKI VIGASZUNK ÉS FOHÁSZUNK A KÁLVÁRIA TEMPLOM
Úgy érzem hogy itt éltem meg, emberi létem legnyugodtabb és legigazságosabb napjait. Oktatóim,tanítóim, méltóságteljesen végezték a kötelességüket és megjegyzem hogy kiváló pedagógiai érzékkel alkotásra,munkára neveltek.
A Pázmány Péter Királyi Katolikus Főgimnázium, kiváló tanári karával,pedagógiai értékrendjével,és a tehetség ,a munka szent fogadalmával ami mindenekfelett uralta az intézet erkölcsiségét olyan embeket nevelt akik a mindenkori társadalmak kiváló értékeit képviselték
Ez mindmáig az az intézmény amely,íratlan szabályaival a közös sorsvállalás, a szolidaritás,a történelmileg, nemes,önzetlen.barátságok példáit véste tudatunkba.
Mély hálával emlékzve köszönjük hogy az emberi tisztsségbe vetett hitet hagyták nekünk örökségül és utravalóul. HÁROM PLATFORM –GOOGLE-TWITTER-FACBOOK KÖZVETITI BEJGYZÉEGYZÉSEIMET AZ INTERNETEN.
BEJEGYZÉSEM MINŐSÉGE,IDŐTÁLLÓSÁGA AZT A REMÉNYT TÁPLÁLJA BENNEM, HOGY LÁTOGATÓIM SZÁMA MINDEN BIZONNYAL EL FOGJA ÉRNI A SZÁZ MILLIÓT. HA AZ ÚR MEGAJÁNDÉKOZ EZZEL AZ ÉLMÉNNYEL ÉS MÉG HANYATLÓ FÖLDI ÖRÖMEIM KÖZÉ FOGJA SOROLNI EZT A NEHEZEN UTÓLÉRHETŐ TELJESITMÉNYT. MINDEN JEL ARRA MUTAT HOGY AZ ELMULÁS TARISZNYÁJÁVAL AZ OLDALAMON IS EMLÉKEZNI FOGNAK ALKOTÁSOMRA.
MERT „A VÍZ SZALAD A KŐ MARAD”
VASS ALBERT.
A bemutatott képen egy Twitteres regisztrácós model látható.

„MANNA”OSZTOGATÁS ÉRDEM SZERINT
Miután annyi áldozatot hozott Európa népe hogy gátat vessen a XX-dik század Sztálini és Hitleri diktaturák történelmi elnémitására, természetesnek tünik a kis nemzetek törekvése az önálló nemzeti lét kiteljesitésére.A mindent elsöprő kegyetlen háboruk után,védelemre nyugalomra és méltóbb emberi létre vágytak földrészünk emberei, ami nem volt hozzáférhető számukra csak egy gazdasági,védelmi és kultuurális összefogás keretein belül, aminek Adenauer német kancellár rakta le az alapjait. Nagy volt a tülekedés egy jobblét táborának a táraságába való bejutásért.Véleményem az, hogy a kezdet kezdetén nem tudatositották kellőképpen az ujjoncok előtt hogy ez a szövetség nem csak a történelmileg beivódott nemzeti célok és álmok ügyét szolglják./ százados fájdalmak.történelmi igazságtalanságok határkiigazitások,kisebbségi sorsok,/nem csak égi manna várrás,vagy a nemzeti érzésvilág politikai homokozójában való játszadozás világa, hanem a céltudatos szolidaritás,emberi szabadságjogok gazdasági felemelkedés magas iskolája, a kulturált embertipus szorgalmazója.Sajnos nehezen tudjuk megértemi hogy nekünk Európa a hazánk az otthonunk és ennek a közösségnek törvényes polgárai vagyumk .A kötelező társadalmi és politikai játékszabályok betartása olykor ellentmondásos helyzeteket szült az Európai kórusban.A kihágások sokszor szertelenek voltak, amiket a történelmi közöségi szellemiség nem viselhet el.Ezért hozták létre az új mannaosztás irásos szabályait amiket mindenkinek kötelezően be kell tartani,mert ezek áthágásának következményeit saját népük viseli. Mert ebben a közösségben az elkövetkezendőkben a magyar közmondás fog érvényesülni mégpedig-“ki mint vet úgy arat”.

BÁRMILYEN VEZETŐK FELELŐSSÉGE.
Az 196o-években a vasút és közlekedésügyi rendelőintézet igazgató főorvosa voltam.Az intézet a megszokott orvosi ellátás feladatai mellett a kötelező közlekedés biztonsági orvosi vizsgálatokat is elvégezte, ugy a civil lakosság körében mint a földi és légi közlekedés alkalmazottaknál a közlekedésügyi minisztérium előirásai szerint.A különböző szakorvosi vizsgálatok elvégzézése után az intézet vezetője kellett aláirásával szentesitse az alkalmatosságot a jármü vezetésére.Ezek az alkalmatossági vizsgálatok kiterjedtek ugy a testi mint elmeállapot teljes épségének a megállapitására.Az elvégzendő vizsgálatok gyakorisága attól is függöt milyen követelményeknek kellett megfeleljen a jelölt/pl-mozdonyvezető,pilóta vagy társasjármü vezetője/,A vizsgálat megtagadása vagy nem megfelelő időben történő elvégzése azonnali munkaszerződés felbontásával járt.A vizsgálatok kötelező volta a alotmányban is rögzitve volt és a következményekkel járó kihágásokat büntetőjogi eljárás követteA halálos balesetek drámai növekedésére a közutakon /ahol 5o-6o %-ban nem is az szenvedő a vétkes / a felelős állami vezetők is csak legyintenek és csak akkor ébrednek a valóságra amikor személyes érintettségük van.
Az alkotmányos rend szerint a társadalom minden szintjére érvényesek ezek a törvényes előirások,mert nem csak a jármüvezetők között de a társadalmi ranglétra minden fokán kötelezően el kell végezni ezeket a vizsgálatoket mert a betegség nincsen tekintettel az éppen aktuális tisztségek betöltésére.A polgár jogosan teszi fel a kérdést miért éppen csak kis emberket csámborogtatják a periodikus orvosi vizslálatokra.
Amikor személysen láttamoztam az orvosi vizsgálatokat mint intézet vezettő mindig az fordult meg a fejenben és úgy végeztem felelősségteljes feladatomat hogy csak olyan emberek kerüjenek vezetőknek akik nem okozhatnak kárt vagy szenvedést a közösségnek amiben élnek. Mert bizony a társadalmi ranglétráknak számos foka van.!!! EMLÉKZTETŐ

MEGTÖRT AZ ORBÁN FÉLE NOMÁD ISTEN IMÁDAT ÉS AZ ORBANIZMUS TÖRTÉNELMI VARÁZSA.

Ezek immár nem az ideologiai ,politikikai bizonyitgatási kényszerek propaganda mühelyeiben mesterkélt magyarázkodási próbálkozások .Ezek történelmi tények, mert a megismétlődő utcára vonulásai a „magyar csürhének” már érzékszervekre ható bizonyitékai az irásom címének.Ezek már nem regék,mondák vagy tekervényes történelmi hihető vagy hihetetlen állitások.Mert szemed előtt peregnek a képek a didergő januári hidegben vonuló tömegek arckifejezéseinek jezései aminek hangot is adnak a becsapottak hogy Orbán takarodj-Mocskos Fidesz –Elég volt-és mindez már országszerte visszhangzik.Az államalapitás idején amikor István testvérét Koppámyt négyfelé darboltatta,és hatvan ezer nomád honfoglaló testvérét legyilkoltatta csak történelmi feljegyzések voltak.Jómagam mint magyar keresztény hivő el sem hiszem,mert semminemü érzékelhető történelmi értékörző lelet nem maradt az utókor számára- Nem egy ember betegségének nemzetre gyakorolt igáiról szólnék, amik a következetlenségek határaira vonszolják az egész társadalom mindennapjait. Mert a nemkivánt álapot következményei kivetülnek erkölcsi, szellemi és anyagi igényeire a népnek. Jómagam nem mondok itéletet Orbán Viktor ténykedése felett már csak azért sem mert Ő egy köztudottan jól körühatárolt betegségben szenved aminek a társadalomra kiható tünetei a profán emberek számára ismeretlenek/az egyeduralni kényszerek,a hatalmi megalomániák,az állandó ellenségképkeresés,a szociális ézéketlenség a meggazdagodás mindent lefegyverző megalkuvásai mindenre kitrjedő csökönyösség,a megvivott harcok győzelmeinek örömmámora stb.Mi csupán a mozgászavarait észleljük, amik már schow müsorokban is a köz vidámság kivánalmává vált.De a többi kisérő tünet a szellemi erkölcsi átgondolatlan kilengések mély nyomott hagytak a magyar közélet és szellemi élet világában és a magyar nép amugy is áldatlan sorsában-A nemzetközi statisztikák jelzései szerint az éllovasokból sereghajtókká váltunk Európában.
Személyesen elitélem azokat a „néma leventéket” akik ismervén egy még csak gyanujelként is belátható közetkezményeit a bajnak nem hozták a köz tudomására a bekövetkező tényeket aminek aztán következményei kivetülnek erkölcsi, szellemi és anyagi igényeire a népnek. A holdudvar eszmevilága akik eddig néma szemlélői egy vezető ember számos esetben
kiszámithatalan,ellentmondásos hangulatvilágát jelzik mindaddig az” elkerühetetlent” amig saját érdekeik ezt megkövetelik.A holdudvar kialakitotta a saját „Orbanizmusát” aminek az a létalapja hogy a hatalmi hüség szlogenjeinek leple alatt turkáljanak és hatalmas vagyonokra tegyenek szert az Európai Pénzekből amiknek a küldetése a magyar nép javát kellene szolgálja.
A mikor aztán eljön az elszámolás órája kiállitják a platzra Orbán Viktort a következő jelzővel”Ime az embe-aki mindenért felelős és ők meg tetszelegni fognak a magyar társadalom előtt egy szenvedő ember ányékában. VÉLEMÉNY
MEGTÖRT AZ ORBÁN FÉLE NOMÁD ISTEN IMÁDAT ÉS AZ ORBANIZMUS TÖRTÉNELMI VARÁZSA.
Ezek immár nem az ideologiai ,politikikai bizonyitgatási kényszerek propaganda mühelyeiben mesterkélt magyarázkodási próbálkozások .Ezek történelmi tények, mert a megismétlődő utcára vonulásai a „magyar csürhének” már érzékszervekre ható bizonyitékai az irásom címének.Ezek már nem a regék,mondák vagy tekervényes történelmi hihető vagy hihetetlen állitások.Mert szemed előtt peregnek a képek...Citeşte mai departeA BETEGSÉG NEM SZÉGYEN. A BETEGSÉG INTIM SZEMÉLYI ÜGY DE CSAK ADDIG AMIG EZ NEM ÁRT A KÖZ ÉRDEKEINEK,NEM KUSZÁLJA ÖSSZE EGY NEMZET JELENÉNEK ÉS JÖVŐJÉNEK NEMES ÉS IGAZSÁGOS ÉRTÉKRENDJÉT,VALAMINT TISZTESSÉGÉT A VILÁG NÉPEI KÖZÖTT.A TÁRSADALOM MINDEN SZINTJÉN ALKOTMÁNYOS KÖTELESSÉG AZ ALKALMATOSSÁGI ORVOSI VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSE. EGY ADOTT EGYÉN TESTI ÉS ELME ÁLLAPOTÁRÓL TÁJÉKOZTATNI KELL A KÖZÖSSÉGET AMIBEN ÉL ÉS ESETLEG AKIT VEZET. ENNEK A KÖTELESSÉGNEK AZ ELMULASZTÁSA TÖRVÉNYTELENSÉG AZ ELLHALLGATÁS BÁRMILYEN FORMÁJA PEDIG BŰNRÉSZESSÉGNEK SZÁMIT.

NEM A SZEMÉLYES SÉRELMEK SOKASÁGA, A KIREKESZTÉS HOL NYILVÁNOS HOL BURKOLT FORMÁIVAL KELLETT SZEMBENÉZNEM.EZT AZ ÉRZÉSVILÁGOT HORDOZTAM KÖLÖNCKÉNT ÉVEKEN KERESZTÜL. MA VIGASZKÉNT ÉLEM MEG GONDOLATAIM VISZATÉRŐ TISZTESSÉGÉT AZ EGYTEMES NEMZETI CÉL IGAZSÁGAI KÖZÉ, A TÖBBI MAGYAR NEMZETTÁRSAMMAL A ROSSZIZÜ HATALMI VISSZAÉLÉSEK FEISMRÉSE UTÁN.
SZATMÁRNÉMETI.2O19.JANUÁR.19

A BÁRMILYEN VEZETŐK FELELŐSSÉGE.
Az 196o-években a vasút és közlekedésügyi rendelőintézet igazgató főorvosa voltam.Az intézet a megszokott orvosi ellátás feladatai mellett a kötelező közlekedés biztonsági orvosi vizsgálatokat is elvégezte, ugy a civil lakosság körében mint a földi és légi közlekedés alkalmazottaknál a közlekedésügyi minisztérium előirásai szerint.A különböző szakorvosi vizsgálatok elvégzézése után az intézet vezetője kellett aláirásával szentesitse az alkalmatosságot a jármü vezetésére.Ezek az alkalmatossági vizsgálatok kiterjedtek ugy a testi mint elmeállapot teljes épségének a megállapitására.Az elvégzendő vizsgálatok gyakorisága attól is függöt milyen követelményeknek kellett megfeleljen a jelölt/pl-mozdonyvezető,pilóta vagy társasjármü vezetője/,A vizsgálat megtagadása vagy nem megfelelő időben történő elvégzése azonnali munkaszerződés felbontásával járt.A vizsgálatok kötelező volta a alotmányban is rögzitve volt és a következményekkel járó kihágásokat büntetőjogi eljárás követteA halálos balesetek drámai növekedésére a közutakon /ahol 5o-6o %-ban nem is az szenvedő a vétkes / a felelős állami vezetők is csak legyintenek és csak akkor ébrednek a valóságra amikor személyes érintettségük van.
Az alkotmányos rend szerint a társadalom minden szintjére érvényesek ezek a törvényes előirások,mert nem csak a jármüvezetők között de a társadalmi ranglétra minden fokán kötelezően el kell végezni ezeket a vizsgálatoket mert a betegség nincsen tekintettel az éppen aktuális tisztségek betöltésére.A polgár jogosan teszi fel a kérdést miért éppen csak kis emberket csámborogtatják a periodikus orvosi vizslálatokra.
Amikor személysen láttamoztam az orvosi vizsgálatokat mint intézet vezettő mindig az fordult meg a fejenben és úgy végeztem felelősségteljes feladatomat hogy csak olyan emberek kerüjenek vezetőknek akik nem okozhatnak kárt vagy szenvedést a közösségnek amiben élnek. Mert bizony a társadalmi ranglétráknak számos foka van.!!! EGY

KIVÉTELES EMBER
APÓSOM KLIMAY MIHÁLY KASTÉLYOS,HINTÓS FÖLDBIRTOKOS VOLT.MINDENÉTŐL MEGFOSZTOTTÁK A MAGÁTULAJDON SIRÁSÓI.INSÉGES IDŐKBEN IBOLYÁT ÁRULT AZ ARADI PIACON.MÉHÉSZKEDETT ÉS AZ ORSZÁG KIVÁLÓ MÉHÉSZE MEGTIZTELŐ CIMET ADOMÁNYZTÁK NEKI. Ő TANITOT MEG ARRA HOGY AZÉLETBEN HOGYAN KELL VERT HELYZETBŐL IS TALPRA ÁLLNI.
LEGYEN ÁLDOTT AZ EMLÉKE !! AZ ÜGYELETES

BÜNBAKOK
Sziporkázó agyszüleményü diákkorom egyik emlékezetes produktuma volt az” ügyeletes bünbak” fogalomkörének beültetése a mindennnapi diákcsinyek leltárába.A gyakorlatban ez a kövtkező elvi szempontok alapján müködött: amikor nem nagyobb horderejü kihágásokat vétetettünk a pedegógusaink akkor is szinte mániákusan keresték az elkövetőt.Ez időigényes és nagyon fárasztó tevékenység volt.Igy aztám a friss agyu diák szürkeállomány kitermelte az” ügyeletes bünbakk”-ság gyakorlati bevezetését.Ez abban állt hogy amikor a kinpadra került a nagy kérdés, hogy ki volt az elkövető azonnyomban felállt az ügyeletes vétkes. Figyelemebe véve az őszinteséget enyhébb megitélés alá esett az elkövetett kihágás.
Ujraélve diákkorom szóratoztató emlékeit azon gondolkoztam, hogy vajjon a politika nem tőlünk lopta a bünbakk keresésés ötletét és beültette saját eszmrendszerébe.Mert bizony ha visszatekintünk a politika minden történelmi időszakában ez volt az egyik leghatékonyabb eszköz a gyülöletkeltés és hatalom megörzés eszköztárában.
A kinevezett bünbakk személyek vagy társadalmi csoportok türhetetlen büneinek ajnározói, jól elboldogultak a bünbakk keresés és gyülölet táptalaján.Idézném őket igy foghijas emlékezetem beivódott történemelmi ismeretei alapján- a földesúri.kapitalista szocialista a mai áldemokrácia,jóhiszemü emberi eszmék eltipróinak példáját,megnvezések nélkül mert a mai társadalom megélte a szégyelletesen gyermeteg manipulációk számos példáját..Ezekre aztán a nép zsebéből kikapirgált pénzből fenntartott propaganda hadjáratukkal kiszabaditották politikai vérebeik idomitott bérenceit hogy szabaditsák meg szeretett nemzetüket az ő vezetésükkel a történelmi sátánfajzatok mindennü félelmeitől.Közben mindenki némán szemlélte ezt az” átültetet bünbakk csinyt” amivel már a hatalomszerzés és megtartás érdekében szemünk előtt játszadoznak el a bégető proli hadból immár lassan politikai vérebek és azoknak nagykegyelmü gazdái.Az áldemokrácia politikai propaganda gépezete új ijesztő bünbakk csopotosulást présel a magyar nép köztudatába a rovottmultu neobolevista rémitő emléktárát felidézve./pedig csak a fennálló társadalmi visszaélések miatt strázsálnak a januári hidegben Budapest terein./ Az a megérzésem azonban hogy a bégető,bálványimádó szakasza a magyar történelemek lezárult és a magyar nép kellő méltóssággal fogja irányitani nemzete sorsát. PÁLYAVÁLSZTÁSI GÜBBENŐIM
A megszokott pályaválasztási kódexben manapság már kevés az előre elhatározott hivatástudat,A konjunkturális anyagi vonatkozások állnak az előtérben- kezdettől fogva valamint a kapaszkodási kényszer határozza meg egy egyén szellemi tudatosságát,magatartását a társadalomban,viselkedését,felfogását emberi létének az értelméről. Egyszóval hovatovább mind kevesebb az elhivatott szakember.
A gyermekkori naivitásoktól kezdve a sorsfordulókat jelző választásokig irnék le néhány mozzanatot saját életutamról Kisebb koromban cipész szerettem volna lenni-mindez, azért mert én hordoztam a cipőket Petrucz Feri bácsihoz a Bányai úti sarki cipészhez-aki mindent tudott és mindenhez értett és mindezek, fejében még egy élő idomított fekete csókája is volt piros sipkával-no meg –stiglince-/énekes madár/-és minden olyan kellék ami egy gyermeknek vonzó lehetett,abban az életkorban de főként mert figyelembe vette véleményemet nem úgy mint otthon, ahol a “listázott hallgatók” közt szerepeltem.
Mint minden mélyen hivő vallásos asszony édesanyám papi hivatást szánt nekem. De amikor már tánciskolába jártam Csipler tánctanárnőhöz-és az ottani történéseim szemelvényeimről beszéltem Neki jó érzékkel lemondott ezen igényeiről,és veszett ügynek könyvelt el.
Abban az időben a hidontuli hasonló koru fiatalok csoportokba verődve napszámos munkát vállaltak/kőmüseknél ,vasutnál a pályafenntertásnál,cséplőgépeknél az átkozott pelyva hordásnál..
Jómagam nem lettem volna semmi-vagy senki- Engem egyáltalán nem emésztett a jövőm, igaz hogy ez a könnyed sportosé, cikis életmód a szülői ház biztonsága és védelme alatt volt igy Nagyon sokat szavaltam elemi és középiskolában , de a szini pályára sem éreztem semminemű vonzalmat. Olyam simi-semmi féle emberke voltam. Szüleim mégis annyi év kitűnő tanulmányi eredménye után nagyon szerették volna, ha valami felső iskolai képesítést szerzek. Igy aztán hozzácsapódtam minden felkészülés nélkül Ponner Jancsihoz és Lenkey Ernőhöz /két matematikai zseni/és elmentem velük felvételezni a Temesvári Műegyetem –gépészmérnöki karra, ahonnan kirugtak

Egy adott pillanatban,Édesanyám kijelentette hogy egy veszekedett garast sem költ rám és éppen csak hogy egy kis köménymag-levest kapok a házában ha nem emberelem meg magam. Azonnal dolgozni kellett mennem a Szatmári bőrgyárba- Itt aztán a “dörzsölt tímárok” társaságába kerültem és ennek az környezetnek az életvitele sok gondot okozott szegény anyámnak. A kikapós élet hajnalig tartó csapongásai gondterheltté tették ,mindig megvárt-megkérdezte hogy nem e vagyok éhes és minden zokszó nélkül lefektetett,akár egy óra erejéig is, de a megszokott időben felkeltett reggelit adott és elküldött munkába azzal a jelszóval/ha férfi voltál éjtszaka légy férfi nappal is./
Aztán egy hidontuli jó barátom Stefanics Laci akivel együtt dolgoztunk egy építkezési vállalatnál mint napszámosok, és aki ismerte kvalitásaimat is, javasolta hogy menjek felvételizni a Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetemre. Ha már költenek rád az –öregek –ne menj olyan szakra ahol egész életedben üres járatban vagy. Én orvosira ? /hullák,vér,halál,mindennap, csak az emberi nyomor, szenvedés és elmúlással foglalkozni/Ez nem az én esetem.!!
Ismét édesanyámé volt a döntő szó-a következőket mondta az orvosi pálya az egyik legnemesebb hivatás. A társadalomban,minden hivatásnak,foglalkozásnak megvan az érzelmi vagy fizikai elviselhetőségi foka. Habár így is nehéz lesz a családnak de ezt az áldozatot vállaljuk-ha nem, menj vissza a bőrgyárba az-argentin marhabőröket –sérolni-/tisztítani- Döntöttem-négy hónapig készültem a felvételi vizsgára,ami a végén sikerült. Édesanyámnak azután hogy világra hozott, ez volt a második legnagyobb öröme

HISZÉKENYSÉGÜNK ÁRENDÁJA.
A demokrácia elsősorban szellemi és erkölcsi értékrend kérdése.
Az emberiség hiszékenységének minden történelmi korban meg voltak az áldozatai.Az 1989-es változás még ma is szedi, vélt vagy való. áldozatait. Egy olyan kecsegtető történelmi pillanatot éltünk meg, amikor a közhiedelem abban a téves álmodozásban ringatta magát hogy egy kegyetlen diktaturából csak úgy egyik napról a másikra átgyalogolunk a demokráci régen óhajtott üdvözitó állapotába.Nem is gondoltunk azokra a hatalmi és anyagiakra sóvárgó késztetésekre amik mellékvágányra tolatják álmainkai.Arra hogy a hatalmi ágak kedvezettjei és birtoklói a kigyókat megszégynitő gyorsasággal átvedlenek utólérhetetlen demokratákká,gyermekeikkel,unokáikkal és egész pereputtyukkal együtt,hogy még a köz illemhelyeket is demokratikus jelzővel illetik..A demkratikus eszmék jegyében lekopasztoták illetéktelen módön a társadalom anyagi javait, mint a pecsenye kacsát forrázás után,Egy döntő kérdéssel nem számoltunk hogy a társadalmi eszmei tartalom és erkölcsiség az ugynevezett demokratikus szabadosság leple alatt sáskahad módjára felzabálja a maradék javainkat, természetesen a korrupció még csak közönséges eszközeivel is. Ma sem a fizikai megjelenés az átkunk hanem a beivódott szellemi és erkölcsi felsőbbrendüség balkáni nyilt látványai a paloták sőt kastályok és maffia rendszerek épitésének a vért lázitó észlelése.Az áldemokrácia ma már törvényesitett ápolói és gyakorlói felelősségrevonás nélkül élik világukat..Az átvedlett uj arisztokrácia elődeik nevében uralkodnak semmit nem tanultak százados büneikből.Annak idején Silviu Brucán politikus 2o éves kifutást jósolt a demokráciánk kiteljesedésére,Jómagam látván a “nemzetmentők” büneit a mai társadalomra genrációs feladatok várnak és talán Vlad Tepes segitfégét is igényb kéne venni.

A CSALÁD ÉS A KORSZAKVÁLTÁS KIHIVÁSAI

Azokra az időkre emlékezek, amikor minden történelmi viszontagság ellenére békésebb napokat élt meg szülővárosunk minden tisztességnek örvendő polgára.Amikor a városunk hangulatát az elődeinktől örökölt családi jellegü seregszemléje zajlott a közkedvelt találkozási helyeken/a szinház méltósága,korzók a Pannónia,Tivoli,kerthelységek,késő estébe nyuló viták a vasárnapi labdrugó mérkőzésekről,tánciskolai rendezvények,a Kossuth kert ,kirándu... A CSALÁD ÉS A KORSZAKVÁLTÁS KIHIVÁSAI

Azokra az időkre emlékezek, amikor minden történelmi viszontagság ellenére békésebb napokat élt meg szülővárosunk minden tisztességnek örvendő polgára.Amikor a városunk hangulatát az elődeinktől örökölt családi jellegü seregszemléje zajlott a közkedvelt találkozási helyeken/a szinház méltósága,korzók a Pannónia,Tivoli,kerthelységek,késő estébe nyuló viták a vasárnapi labdrugó mérkőzésekről,tánciskolai rendezvények,a Kossuth kert ,kirándulások a Nagyerdőre,Csererdőre ,a szatmári strandok családias hangulata, és lehetne sorolni a sekély örömforrások sokaságát.Ennek a széles társadalmi mozgáslehetőségnek volt egy közös jellemzője -a családi együttlét-.Gyermekkori igényeink megfogalmazása is igy szólt-mikor és hova megyünk szüleinkkel az óhajtott szórakoztató helyek közül.Életreszóló családi barátságok szövődtek az emberi szolidaritást érlelő és éltető reményekkel.Szines volt a társadalom, a mindenkori megbocsájtható gyarlóságaival a sznobizmus itt ott amott előforduló kelléktákrával ami különben is uralta a XX-dik század első felét.
Nevesitett jó humorérzékü emberei voltak a városunknak, ahol talán minden társalgás egy viccel kezdődött.
Befogadó város volt Szatmár,úgy az “ejtőernyősök” mint a „partraszállók” számára akik rövid idő alatt beilleszkedtek a bensőséges tiszteleten alapuló sajátos világába szatmárnak.
Nem tagadom sok érzelmi szál köt ehhez a történelmi korhoz..
Napjainkban ami zavar hogy a családi hangulat szünőfélben van,a szülők nem számolva a sokszor lesújtó következményekkel a szabadosság gyeplőjét a lovak közé dobták.A fiatalok egy részének a tobzódása gátat vethet egy tisztes jövőkép fenntartásának.Mint gyermek gyógyász generációkat ápoltam ebben a városban és számot tudok vetni, hogy a mindennemü külső hatások csábitásai, családbomlasztó hatása milyen teret nyert. Fiatal éveink opimizmusa sem méri fel kellő felelősséggel hogy az emberi tisztességet meghaladó méltatlanságok a mindenki számára utolsó menedékhelyének a családnak a lebontására késztet.

EMLÉKEZZÜNK DR.BOGDÁN GYULÁRA.
Bennünket Erdélyi,Marosvásárhelyi magyar orvosokat nem csak a rutin barátságok hagyományai füztek össze. A történelmi közös sors, a menekvés az egysiku gondolkodásmód rémeitől, a Radnai havasok a Hargita a Nagybányai hegyek siparadicsomai, az egészségügyi teniszpályák örömélményei, Erdélyország rögeinek szeretetre és békére intő összfogása meghatározta együvé tartozásunkat.Mi egyek voltunk gondolatban szóban és cselekedetben.Te Gyuszi mindvégig közénk tartoztál mert a hit a béke és szeretet mindvégig elkisért bejárható utjaidon.Téged még ma is az emlékező szatmáriak színes egyéniségü hü barátjaként öriznek emlékezetükben.
A baráti méltányos szeretetünk és hálánk kisérje emlékedet.
Barátaid,kollegáid és sporttársaid nevében
Bauer BélaIME AZ EMBER

Nem egy állmfő betegségének nemzetre gyakorolt igáiról szólnék, amik a következetlenségek határaira vonszolják az egész társadalom mindennepjait. Mert a kóros álapot következményei kivetülnek erkölcsi, szellemi és anyagi igényeire a népnek.Már a profán kiváncsiság is üzi évek óta a köz érdeeklődését/fizikailag észlelhető mozgászavarok a változatlan tudatállapot aminek tagadhatatlan tünetei.a hatalom éhség kényszrképzetei és cselekvése,a megalománia/az “Én mindent meg tudok oldani”/az állandó ellenségképzet fenntartása,az intolrancia a közösség a közélet megnyilvánulásaira.De nem ez a kérdés szerepel a páston, hanem a holdudvar eszmevilága aki eddig néma szemlélői egy beteg ember számos esetben
kiszámithatalan,ellentmondásos hangulatvilágát jelzik mindaddig amig saját érdekeik ezt megkövetelik.A holdudvar kialakitotta a saját „Orbanizmusát” aminek az a létalapja hogy a hatalmi hüség szlogenjeinek leple alatt turkáljanak és hatalmas vagyonokra tegyenek szert az Európai Pénzekből amiknek a küldetése a magyar nép javát kellene szolgálja.
A Direkt36 egy hosszú cikkben elemzi, hogy miközben a miniszterelnök folyamatosan szidja az Európai Uniót, gazdasági holdudvara szépen gyarapszik az uniós támogatásokból
A Direkt36 nevű oknyomozó újságírói csapat egy hosszú cikkben elemzi, hogy a miniszterelnökhöz egykor és jelenleg is személyesen kötődő emberek cégei jelentős részben olyan beruházásoknak köszönhették a látványos gazdagodásukat, amelyeket nagyrészt vagy teljes egészében a nyugati adófizetők pénzéből felduzzasztott európai uniós költségvetés finanszírozott.
. A cikk sorra veszi az elmúlt öt év 300 közbeszerzését, amiből kiderül: az érintettek cégei több száz milliárd forint értékű uniós pályázaton nyertek, többnyire úgy, hogy a pályázatokon nem volt versenytárs
A mikor aztán eljön az elszámolás órája kiállitják a platzra Orbán Viktort a következő jelzővel”Ime az embe-aki mindenért felelős és ők meg tetszelegnek a magyar társadalom előtt egy szenvedő ember ányékában. ANDRÉ RIEU UJ VILÁGA A ZENE TÖRTÉNELEMBEN
Már jó ideje követem koncertjeit.Mikor látom a felszabadult hangulatu tömeget, a résztvevőket akik együtt élik meg a zene örömét a mindenttudó hegedüs-karmesterrel azon gondolkozok hogy mi az az erő ,vonzalom amivel ennyi embert a zene büvkörébe vonzott.
Örökértékü érzelmi emléktárakból ujraéledt dallamok idéznek mosolyt szeretetet,együvétartozást,egybeolvadást a dallamok álomvilágába.Ünnepnapnak tartom a koncertjeit olyan ünnepnapnak ami közös örömmé avatja a zene csodálatos világát.Ennyi mosolygó ragyogó arcu embert még nem láttam a hasonló rendezvényeken.Az az érzésem hogy társadalmi örömforrásá alakitotta a zenét,ami minenki számára hozzáférhetővé vált,emberközelsáégbe csalogatta a köz emberét,részesévé a zeneirodalom nagyjai alkotásainak.
Ez ennek a szeretetet sugárzó lénynek elvitathatatlan érdemeHARMINC ÉV ÁLDEMOKRÁCIA
Három évtizede élvezzük a” felszabadulásunk gyümölcseit” és sokszor keserü szájizzel kell tudomásul vennünk, hogy csak nevében demokratikus az államrend amiben élünk, mert lényegét tekintve annak torz, sőt ellentétes változatát inkább áldemokráciának nevezném,
Az a naiv álomvilág amit a kezdet kezdetén ápolgattunk már akkor lehtetlennek tünt,mert nem lehet egy teljesen ellentétes szervezésü államrendet,és domináló ideológiáját egyik napról a másikra felcserélni és csak a jókban lubickolni.A nyugati demokráciákat évszázadokon keresztül épitették és még manapság is erősen foghijasak.Az emberi gyarlóságokból adódó nagyon sokrétü társadalmi elégtelenségek nem “sikanyózásra” csalogatták a tömegeket korhatár nélkül a januári hidegben a közterekre,,utcákra.Hanem a történelmileg megfogalmazott szabadság,egyenlőség,testvériség tényszerü sérülése,és beláthatatlan kövtkezmények gyarapodásával fenyeget.
Ezért fogalmazták meg véleményüket két szóban-Elég volt-
Mert elég volt abból, hogy egy-egy vezető személyiség a maga képére és hasznára formálja országát. Kegyenceinek kénye kedve szerint osztogat, gazdagodik és folyvást ki- és feltalált ellenségekkel hadakozik. Népével fizetteti meg haszontalan hóbortjait. Tetszeleg és páváskodik. Valós és látszateredményeket sulykol. Stratégiájának fő vonala annak megszervezése, hogy mindez kimozdíthatatlan – öröknek tünjön- – Ennek szolgálatába állítja a törvényhozást, az igazgatást, a rendészetet, a kultúrát, a gazdaságot, a médiát és mindent, amihez hozzáfér. Korunk országló autokrata személyiségei mindezeket a rég leszerepeltnek vélt politikákat demokratikus látszatokkal fedik,és fontosnak vélik, hogy hatalmuk eredetét és fenntartását demokratikusnak tüntessék fel, legalábbis annak nevezzék
Ez az áldemokrácia a többi naponta felvonuló kellékeivel amiből tényleg elég volt. A TÁRSADALOM MINDEN BÜNE A GYERMEKI LÉT MINŐSÉGÉN CSAPÓDIK LE.
Szinte eszmei és lelki kényszerhatás uralkodik el rajtam, amikor szembállit a sors a bejegyzésem cimével és kötelességszerüem az ellentmondások vélt vagy valós okait betükbe vésem.Nem a szülői szigor vagy az iskolai szabványrendszerek tereltek ebbe a fáradhatatlan és hovatovább egyre ellentmondásosabb helyzetbe.Hanem a gyermekekre lecsapódó társadalmi kihágások számos esetben bünök kergetnek a megszólalás akna mezejének vesztesei közé.
Sorsom úgy alakult hogy végigtapostam a társadalmi lét minden zugát,igy megismertem az elefántcsonttornyok lakóinak életvitelét, sötét kúckók nedves fekhelyeinek mély nyomort jelző állapotáig,a regnáló hatalmak érzéketlenségét a kitaszitottak mérhetetlen szenvedését.
A GyERMEKGYÓGYÁSZOK KATEKIZMUSA CIMÜ KÖNYVEMBEN A KÖVETKEZŐKET IROM
-KÜZDŐKÉPESSÉG- A GYERMEKEK PREFERENCIÁLIS ELLÁTÁSÁÉRT ÉS JOGAIKÉRT.-
A sokat hangoztatott-gyermekvédelmi jogok-keretein belül visszatérhetnénk ahhoz az elvhez hogy a gyermekeknek –preferenciális joguk van-az őket megillető.magasszintü ellátáshoz.
Vonatkozik ez a megfelelő szellemi és szomatikus fejlődésre.de ugyanúgy a megelőzésre és a veleszületett egyre nagyobb számu fejlődési rendellenességek megoldására is.Vajjon a többi preferenciális orvosi ellátás létrehozásánál,nem-e előbb a gyermekhálózat létjogosulásának fenntartására kellett volna gondolni.A nagy hiányállapotok az egészségügyben amiknek juttatásaiban tudom és megéltem nagyon nehéz az abszolut igazságos elosztás,de az a véleményem hogy egy éhező, szenvedő vagy az elmulás határain lévő gyermek arcát nézni a legdrámaibb történés az ember életében.Az elég bátortalanul alakuló gyermekvédelmi szervezetek anyagi mozgástere nagyon korlátozott.
Naponként tüntetnek hatalmas mennyiségü és drága propaganda anyagokkal a különböző politikai pártok-botcsinálta szónokokkal,mások anyagi juttatásokért,vagy a kissebségi rendek jogaiért.Tegyem fel a kérdést-LÁTOTT-E VALAKI EGY TÜNTETÉST A GYERMEKEK JOGAIÉRT-??A HÁLA ÚTVESZTŐI-.

Az emberi hála magasztos és megrenditő példái az életünk folyamán végigkisértek és mély érzelmi vontkozásaival,társadalmi formáival szebbé teszik előttünk az emberi létünk értelmét.Gyermekkorunkban a szülők iránt érzett hála határtalan erkölcsisége,az arra érdemes emberek segitő készsége iránt érzett megbecsülés és hála,olykor a szent kötelességek sorába iratott meg.
Azért szólalok meg mert a példátlan mértékü áldozatkészség amit a anyaországi magyar testvérink nehéz történelmi időkben a határontuli magyarságnak nyujtottak és nyujtanak mindennap a magyar nép zsebéből ha másra nem de erkölcsi vagy elvi tisztességre kötelezi a kedvezetteket.Nincs szándékomban belenyulni csupasz kézzel a méh kasba de azt az igazság kedvéért ki kell mondani hogy ez nem egy egyszemélyi adakozás hanem a közpénzből eredő sokszor mehatározott szándikkal történő juttatás.Ezt pedig vallásra,politiki hitvallásra,gazdasági állapotra való tekintet nélkül minden magyar állampolgárnak/kivétel a kettős állampolgárságuak/szent kötelességeKövetkezéképpen a hála üzenete minden magyar adófizetőnek jár beleértve azokat is akik a regnáló hatalommmal nem egy szólamot tilinkóznak./komcsik,panelpatkányok,neobolsevista csürhék,Soros
bérencek,menekült kiszolgálók és csak a Boha tudja hogy miyen jelzőket találnak ki a pártpropaganda léhütői az anyagi javakat előállitók megpecételésére.Sokan teszik fel a kérdést –miért csak Orbán Viktor személyéhez kötődik ez az adomány dömping/sokan sejtjük/.Talán mi végváriak akik itt szenvedtük végig sorsunk minden nyavalyáját miért kell az intermedier kedveíettek elhallgató,sunyitó szádékait továbbitani az erdélyi magyarok sorai között is.
Igazán hálás ember csak gazdag lelkületü ember lehet, aki értékelni tudja az emberi segitő tett szándékát és minőségét és nem az öncélu érdekhajhászás gonolataitól üzve szolgálja ezt a nemes ügyet.

VÉLEMÉNY
FELSERKENT A KEGYES NÉP

Nem egy rekreativ sétára vonult a tömeg/öregek,középkoruak,fiatalok/a zord Januári időben, vagy azzal a céllal hogy hordozzák az „ellenállás” logóját vagy kiáltsák világgá még hangosabban a süket fülekbe hogy „elég volt”.Az Index riporterei rohangálva a sorok között arról faggatták a riportok alanyait hogy miért vesznek részt a tüntetésen.Szinte várták a sztereotip válaszokat/ a rabszolga törvényért/.De a válaszok szinte egyöntetüek voltak “mindenért”.Ez már egy nagy magyar nemzeti össztársadalmi megmozdulás volt,az üdvhadsereg részvétele nélkül.Ahogy érzékeltem a nyilvánvaló gazdasági és társadalmi követelések mellett volt egy erőteljesebb háttér, ami arra késztet minenkit hogy minden magyar ember kezdje meg a küzdelmet a magyar nép és nemzet hagyományos tisztességéért ami már tele van tüzdelve a balkáni ösztönösségek jellemvilágával és a keleti agreszivitás elhatalmasodó jeleivel.Igen mert a nyugdijas öregek már nem, a fiatalok még nem túlóráznak.Ők a mult a jelen és jövő magyar tiszességét jöttek megvédeni jelenlétükkel,mert nem a politika szennyes világában óhajtanak öncéluan pajzánkodni hanem életre akarják kelteni Petőfi Sándor sorait .” A magyar név megint szép lesz méltó régi nagy hiréhez.”

MÉDIA CENZURA KÖZPÉNZEN
.Most találkoztam első alkalklommal teljes terjedemében a média birtoklás hatalmának a jelentőségével.Ma 2o19 január 5-én a szakszervezetek által.rendezett tüntetések alkalmával élőben akartam látni azt a „neobolseviste csürhét”, meg hasonló jellemzőkkel illetett magyar embereket. Kerestem egy akármilyen közvetitő adót ahol közvetitették az eseményt,de hiába.A végén az egyik szonszédom fia felhivta a figyelmemet hogy keressem a MÉRCE internet adót mert ott szokták ezeket az eseményeket teljes terjedelmében közvetiteni./megtudtam hogy ez az adó közadakozásokból tartja fenn magát./ Feltettem magamban a kérdést hogy miért nem részesül ez az adó is az adófiztők pénzéből.Bevallom őszintén hogy csak most adtam valóban számot az információ szabad áramlásának a mibenlétéről.Az utóbbi időben számos biráló megszólalás a magyar nép akár szellemi itélőképeségét marasztalta el akár nemzetzetközi szinten is.Ma meggyőződtem hogy nem a szellemi tunyaságról van szó, hanem az információk szándékos politikai és állami megtagadásáról.Ez minden civilizált államban egy súlyos kihágás amit a társadalom büntet.Aztán felidéztem egy eseményt a Hősök teréről, amikor is a megyszámláhatatlan autobusz hozta a hivőket és állitották őket katonás rendbe,majd megjelenta Vezir és elolvasta ünnepi beszédét.Csak akkor szakitotta félbe mondanivalóját, mikor a tömeg a Viktor,Viktor,Viktor varázsigét szinte önkivületi állapotban kiáltozta.A hatalom vétke miatt az emberek szellemi félhomályban élnek a média kisajátitása miatt. Lassan feltisztulnak a felhők,de az anyagi lét elégtelenségei és az övéik sorsa mégis az utcára kényszeriti őket.A hatalommal való társadalmi visszaélések miatt már más szavakat orditoznak magukból kikelve-Orbán takarodj,diktátor,mocskos Fidsz stb.

KEDVES TIBOR BARÁTOM!!

Emlékezzünk együtt azokra a barátainkra, akik a 1964-es évektől kezdődően a Szatmárnémeti magyar értelmiség egy csoportját vagy rétegét alkották, és gondolkodásban,szellemiségben,alkotókészségben,hasonló értékrendet képviseltek, olyan időkben, amelyekben az egysikú-fanatizált értelmiségi modeltől eltérni - eredendő bűn- volt.Név szerint emlitjük őket mert kiérdemelik nemzetünk főhajtását.
PANEK JÓZSEF,PÁSKÁNDI GÉZA,GYÖNGYÖSI GÁBOR,KÁHÁN GÉZA,HELMECZY DÖME,KATONA DANI,TOMPA PUFI,TÖRÖK FÜTYÜ,LAPKA TIBOR,BAUER BÉLA.
Utoljára hagytam magunkat mert a szeretett sorstársaink és barátaink a nagy vadászmezőkön várják az érkezésünket,hogy teljesen együtt legyen az a szerető közösség akiknek génjeikbe volt vésve közös sorsának minden rezdülése.Egyek voltunk hitünkben,reményeinkben,mgpróbáltatásainkban,
emberi métóságunkban és nem utolsó sorban szellemi igényeink ápolásában.Együtt tapostuk a történelmi idők árnyas oldalait és sokzor reménytelennek tünő jövőképeit.
Szép volt Tibor, nagyon szép.A sziporkázó agyak szüleményei naponta feloszlatták a sötét felhők árnyait és számos esetben mosolyogva léptük át az átkok gübbenőit.
Ezek voltunk mi a Tabak törzsvendégei Molnár Misu hol fizető hol hitelben fogyasztó kliensei, a Kubai rum hol vidám hol néma fogyasztói.
A legőszintébb baráti hittel
Üdvözöl
Bauer Béla

MINEK NEVEZZEM??
Demján Sándor szülei – több székely családdal együtt – 1940-ben költöztek a Szatmár megyei Börvelybe. Édesapját nem ismerhette, mivel ő a második világháborúban eltűnt. 1944-ben édesanyja három gyermekével Magyarországra, Etyekre költöztek, a háború után kitelepített svábok házába. .Sorsa,tehetsége Magyarország legsikeresebb és egyben legazdagabb emberévé avatta,de soha nem felejtkezett meg életutjának nehéz pillanatairól,saját sorsának viselőiről.A szegények
re és magukra utalt szinészekre hagyta hatalmas vagonát. Nevéhez fűződik a 2003-ban alapított Prima Primissima.De az ő kezdeményezésére és anyagi támogatásával jött létre Nagy Imre szobra a Vértanuk terén.Kivételes támogatója volt Orbán Viktor hatalma megerősitésének,de a baráti viszony elvi szemponkok miatt megromlott.Amikor teritékre került Nagy Imre szobrának eltávolitása az Ő ellenállása miatt nem merték azt véghez vinni.Alig néhány hónap elmultával a Demján Sándor halála után Orbán Viktor személyes döntése alapján a szobrot eltávolitották.Milyen lelkületü ember lehet az, aki a magyar szabadságharc történelmi jellegü szimbólumát a még holtában is többszörösen megalázott sorsu vértanu miniszter eln!!ök társának még emlékét is megalázza és az enyészet beláthatatlan sorsára itéli.!!!
A bemutatott képen-DEMJÁN SÁNDOR“NEM AZ A GAZDAG ORSZÁG AHOL SOK GAZDAG ÉL,HANEM AHOL KEVÉS A SZEGÉNY.”
A HAZA BÖLCSÉT IDÉZTEM –DEÁK FERENCET-
Egy jó ideje kisértett a gondolat,látván az új arisztokrácia tobzódását és ezzel páhuzamosan a szegénység fokozódását,de elhesegettem magamtól a gondolat boncolgatását azzal tudatállapottal hogy egyrészt nem értek hozzá, másrészt foglalkozzanak azok vele akiket ez a szenvedő réteg pajzsra emelt.Aztán laikus szemmel is látni kellet hogy a szegénység és a nemzetgazdasági szint mikéntje mély összefügésben vannak.Kerestm az összefüggést azért is hogy ez a “neobolsevista csürhe “miért vonul napi rendszerességgel az utcára.Jávor Bendek bejegyzéséből kaptam meg a választ, erre a kérdésre ami már

többismeretü egyenletével leköti társadalom szemléleti érdeklődésemet.
Jelen pillanatban nem a politikusok játszadoznak homokozóikban hatalmi hevületükkel és mindazon kisértéseikkel amiért a köz hiteltelenné nyilvánitja őket, hanem a felgyülemlet átkokat szóró elégedetlen tömeg követeli jogait a köztereken.. A jövőképüket és mindenapjukat veszélyeztető törvénytszegő döntések mindenkit érintő kizsákmányolási kisérletek kerültek teritékre.
1-Az alacsony bérek miatti elvándorlás következtében is a munkaerőhiány olyan mértéket öltött, hogy egyszerűen a fejlődés akadályává vált
2.A rabszolgatörvény bevezetése ami nem más mint az itthonmradt munkerő körmönfont kizsákmányolása
3- A bevándorlásellenességnek a politikai identitás középpontjába állításával pedig kizárták a helyzet vendégmunkások útján való enyhítését
A munkaerőhiány olyan mértéket öltött, hogy egyszerűen a fejlődés akadályává vált. Ha pedig se hazahozni nem tudjuk a távozottakat, sem befogadni nem akarjuk a külföldieket, akkor egyetlen tartalék maradt: a meglevő munkaerő fokozódó kizsákmányolása- Kisajtolni mindent az itthon maradt munkaerőből
4-A fiatalok jövőképének megcsonkitása az egyetemi oktatást érintő szabályozásokkal amik kilátástalanná teszik szabad társadalmi érvényesülési lehetőségeiket,akadályozák a családapitás és fenntartás emberi lehetőségeit.
A nemzetvédelmi hatáskörü kötelező katonai szolgálat bevezetése.
5.A társadalmi jövőkép-az újarisztorácia ellenőrizhetelen tulkapásai,az áldemorácia viszatérő árnyai a nemzetközi szempontból is szégyenletesen eluralkodó korrupció
6- Az új társadalmilag alakuló kasztrendszer aminek jogi és erkölcsi vonatkozásai előrevetülnek a saját és utódaik számára.
Van egy olyan megérzésem hogy ez az erő megtanitja a mindenkori politikai hatalmakat hogy a “Nép hangja az Isten hangja”

A POLITIKAI FANATIZMUS GYARLÓSÁGAIBÓL EREDŐ
TÁRSADALMI VISSZAÉLÉSEK
Verba volant, scripta manent- A szó elszáll az irás megmarad hangzott el a Római szenátusban Caius Titus napjainkig érvényes mondása
Ez az örökértékü latin mondás vezérelt az internet csodás világába hogy az addig felhalmozott gondolataim ne vesszenek az enyészet áldozataivá.Ma 2o19 január első napján visszaidéztem a kezdetet, amikor is orvostudományi szakirói tevékenységemet elkezdtem azzal a hittel és bizon...

NEM ÉN VÁLTOZTAM….
HA ÉVTIZED GYERMEKORVOSLÁS UTÁN NEHÉZ ELFOGADNI EGY OLYAN VILÁGNÉZETI HAGULATKELTÉS TÁRSADALMI BEÜLTETÉSÉT AMINEK MA MÁR AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKRENDJE LEÁLDOZÓBAN VAN.
Jómagam nen változtam semmit, elődeim erkölcsi és társadalmi hagyatékát mindvégig féltve őriztem. Hivatásomat kellő méltóssággal gyakokoroltam szülőföldem gyermeknépességének istápolására.Talán az érlelte bennem a manapság észlelhető elitélendő társadalmi távolodást hogy a mindennapi erkölcsi kihág...

UJRAÉBREDÉS VAGY UJRAÉLESZTÉS.!!
Egyszer volt, hol nem volt egy Bibó István,jogász,történész,iró,politikus nevét viselő,jogI és politológiai szakkollégium amit az akkor regnáló „komcsik” alapitottak.Ennek az intézménynek egy csoportja úgy vélekedett életének küldetéséről hogy nem a társadalmi értékeket alkotó emberek mindennapi gondjaival osztják sorsukat, hanem a szabadság,testvériség egyenlőség,jólét élményhiányban szenvedő társadalmat szolgálják.Ezt pedig kizárólag a polit...

A POLITIKA CSÁPJAI….
A történelem folyamán sajnos egyre igazoltabbá válik, hogy az emberek olyan pályát választanak ahol a legkevesebb a szellemi vagy fizikai igénybevétel,elhanyagolható a felelelősségérzet,minnél nagyabb a lehetőség a társadalmi javakból bárminemü juttatás, nagyobb a lehetősége és könnyebb a ranglétrán való kapaszkodás, foghijasabb a társadalmi ellenőrzés stb.Ma már szinte elmosódnak az elvi ideologiai álláspontok közötti ellentmondások úgy hogy azok tanulmá...
A POLITIKAI FANATIZMUS GYARLÓSÁGAIBÓL EREDŐ
TÁRSADALMI VISSZAÉLÉSEK
Verba volant, scripta manent- A szó elszáll az irás megmarad hangzott el a Római szenátusban Caius Titus napjainkig érvényes mondása
Ez az örökértékü latin mondás vezérelt az internet csodás világába hogy az addig felhalmozott gondolataim ne vesszenek az enyészet áldozataivá.Ma 2o19 január első napján visszaidéztem a kezdetet, amikor is orvostudományi szakirói tevékenységemet elkezdtem azzal a hittel és bizonysággal hogy irásaim sokáig fogják szolgálni a köz érdekeit.Az eltelt évtizedek folyamán a NET-re bejegyzet oldalaim száma meghaladja a 43 ezret, és a nem várt érdeklődés visszajelzései szerint 242 országból több tiz millió látogatót vonzottak oldalaim megtekintésére. Ezzel a teljesitménnyel egyedülálló eredményt jegyeztem a gyermek gondozás szakirodalmában.Ez egy számomra nagyon megnyugtató elismerés,azok után hogy szülővárosomban annyira sem értékelték és olyan közönnyel kezelték teljesitményemet hogy nemzeti közöségem egy oldal erejéig sem tartotta érdemesnek nyomtatott formában való megjelenitését.Sőt olyan hangulatot keltett személyem körül, ami a hivatásomhoz mélttó társadalmi szemléletemet összemosták a politikai hitük zsibongó hazudozásaival,a lopással hataloméhség és gyülölethadjáratuk büneivel,valmint az elvtelen korrupt önkényuralmi törekvések elleni megszólalásaim miatt, kompromittálni igyekeztek emberi és orvosi tiszteségemet.Ma már Budapest utcóin tömegek tüntetnek a jogfosztottság és zsarnoki úralmi vágy kiteljesitése ellen.A látvány ami elém tárul feloldja bennem a társadalmi kényszrállapotot amit még barátaim is rámfirceltek igaztalanul.De különben hordozza mindenki lelkiismerete békéjének személyreszabott tisztességét személyemmel kapcsolatban, jómagam pedig megelégszek azzal a felhőtlen örömélménnyel amivel az összmagyarság és a világ közvéleménye megajándékozott. NEM ÉN VÁLTOZTAM….
HA ÉVTIZED GYERMEKORVOSLÁS UTÁN NEHÉZ ELFOGADNI EGY OLYAN VILÁGNÉZETI HAGULATKELTÉS TÁRSADALMI BEÜLTETÉSÉT AMINEK MA MÁR AZ ERKÖLCSI ÉRTÉKRENDJE LEÁLDOZÓBAN VAN.
Jómagam nen változtam semmit, elődeim erkölcsi és társadalmi hagyatékát mindvégig féltve őriztem. Hivatásomat kellő méltóssággal gyakokoroltam szülőföldem gyermeknépességének istápolására.Talán az érlelte bennem a manapság észlelhető elitélendő társadalmi távolodást hogy a mindennapi erkölcsi kihágások elbirálását másként élem meg mint a szubiektiv érzelmekkel tultelitett környezetem egyes képviselői . Mert a pénz és hataloméhség küzdelmeinek napjait éljük, amik csak a gyülöletkeltés lealacsonyitó értékrendjét táplálják.Akik nen a féktelen hatalmi törekvések,a hazudozás,lopás,rablás meg mindenféle erkölcsi szenny hivei,és nem a súlyosan sértő emberi jogviszonyok tárogatóját fujják, elnémulnak és a társadalmi szimpátiák perifériájára sodródnak. Mindezt olyan esetlen politikai és ideológiai indoklással végzik kogy ez a társadalmi összeférhetetlenség jelzőit biggyeszti rájuk.Oda jutott a társadalmi lét minősége, hogy úgy viszonyulnak egymáshoz az emberek mintha egy állandó hadilét állapotában élnének. Ez az erkölcsi diszkomfort kihat az érzelmi világunk minden vetületére beleértve akár a rokoni,baráti vagy társadalmi kapcsolatokat. Ezen lobogók alá nem voltam és nem vagyok hajandó beállni bármilyen juttatások kecsegtető falataival kinálnak.Számos esetben felvetődik bennem a kérdés, mi lesz akkor amikor feltisztulnak a sötét felhők komor árnyai,és szembe kell néznünk egymással. UJRAÉBREDÉS VAGY UJRAÉLESZTÉS.!!
Egyszer volt, hol nem volt egy Bibó István,jogász,történész,iró,politikus nevét viselő,jogI és politológiai szakkollégium amit az akkor regnáló „komcsik” alapitottak.Ennek az intézménynek egy csoportja úgy vélekedett életének küldetéséről hogy nem a társadalmi értékeket alkotó emberek mindennapi gondjaival osztják sorsukat, hanem a szabadság,testvériség egyenlőség,jólét élményhiányban szenvedő társadalmat szolgálják.Ezt pedig kizárólag a politika bizonytalan vonzáskörében,ami sokszor az erkölcsi gátlások felszabadulásának kényszerével jár együtt. Ez azonban csak egy részének sikerült mert a hatalmi harcokat folytatók/az elképzelhetetlen politikai hatalmi lehetőségeket észlelvén/, kiszitálták öket soraikból.Az akkori években a tátongó hatalmi ür, a fiatal felkaposzkodó liberális eszmevilágu álomba ringatta a magyar társadalmat felfokozott igérgetésekkel és egyuttal elvárássokkal.A csoportosulás ami beláthatatlan időre kötött szövetséget, a rendszerváltás véghezvitele érdekében alakult olyanokból akiknek egyéni vagy szélesebb rokoni kötődése volt a szerintük komcsiknak becézett világához.Három évtized kellet ahoz ,hogy egy addig tudatos kulturált nép azt észlelje hogy az addig komcsizásból élők
kivedlett szólamaik helyébe a neobolsevista csőcselék ellenségképet masszirozzák a köztudatba, a testvériség helyébe a karaktergyilkosságot a szabadság helyébe a regnáló hatalom minden erkölcstelen eszméjét épitették be.A jólét csak az udvaroncok privilégiuma nem számolva a szövetségeseik erkölcsi minőségével.A féktelen egyéni hataloméhség sorba lenyirbálta a józan ész elvszerü politika hajtásait.
Most ismét a “neobolsevista csőcselék” ellenségkép szőrös hernyójaival etetik az arra hajlandókat.
A Budapest utcáit elözönlő tömegek nem kényszeritik meghátrálásra a megátalkodottakat.
Pedig történelmi pillanatokat élünk amikor az fog eldőlni a közeljövőben hogy újraébredünk vagy az ujraélesztés kinzó világát kell történelmünk táblájára ismét felirnunk. A POLITIKA CSÁPJAI….
A történelem folyamán sajnos egyre igazoltabbá válik, hogy az emberek olyan pályát választanak ahol a legkevesebb a szellemi vagy fizikai igénybevétel,elhanyagolható a felelelősségérzet,minnél nagyabb a lehetőség a társadalmi javakból bárminemü juttatás, nagyobb a lehetősége és könnyebb a ranglétrán való kapaszkodás, foghijasabb a társadalmi ellenőrzés stb.Ma már szinte elmosódnak az elvi ideologiai álláspontok közötti ellentmondások úgy hogy azok tanulmányozásán sem kell sokat evődni,mert nem az elvi hüség és annak tudományos alapjai, hanem a feltétlen kiszolgálása az éppen hatalmi ágazat kénye kedvének a döntő érv..A felelősség legmagasabb fokán játszadozva a legrövidebb időn belül megszerezni az akár generációk javait szolgáló kellékeket a köz vagyonából, minden rizikó nélkül .
A politika erőszakkal benyomult a családok békés alkotó csendjébe a közösségek méltányos tisztességébe,és polip módjára fojtogatja a társadalmi ténykedések minden területét,feltépi az emberek amugy is sebzett érzelmi világát,barátságokat embertársi meghitt kapcsolatokat kerget a gyülölet berkeibe.. Szuvak módjára szövi magába még a hit reménykedőinek esélyeit is.
Többek között, hogy nagynevű tanítómestereink egy jó részét igaztalan politikai elmarasztalásokkal a társadalom szégyentáblájára vonszolt. Vagy a politikai- játszadozók- annak idején/akik erre kaphatók voltak/még ma is egymást marják,a mult vádaskodásaival,gátlástalanul imádják a jelen bálványait.
Általában fogalalkozásuk nincs,nem jártasak a munka tisztességének ösvényein a képzettségük ha egyáltalan van megülepedik azona szinten ami nem üti meg a ma emberének kulturális szintjét még ágaskodva sem.A gondolatvilágukat csak a hataloméhség kielégitésének a vágya uralja,amiért minden együttélési törvényt hajlandók átlépni.
Amikor kézhez kaptam az –ORVOSI GYÉMÁNTDIPLOMÁMAT és a hat évtized távlatából felmértem eddigi élményanyagomat mély hálával gondoltam tanitómestereimre akik a legmélyebb fokon tudatosították bennünk hogy az –orvosi hivatás, a történelem folyamán-független volt a hatalmak akár becstelen acsarkodásaitól is Úgy lepergett róluk minden politikai LÉHÜTŐ VIGÉCÉNEK rosszindulata,hogy az számomra imponáló volt és maradt, bizonyító értékeivel, egész életemre..
Nem vétettem senkinek mert az élet már akkor megtanított hogy mindannyian egy sorsközösségben élünk, amelyben a jó és rossz,a becsületes és hitvány a profitőr és a szerény a történelem során kötelezően egyűtt élnek.
TISZTELET A KEVÉS KIVÉTELNEK!! A MEGVÁLTÓK ALKONYA…
A XXI—dik század emberének kötelezően jövőképet kell alkotni ,mert generációk sorsát hordozza magában és alakithatja a szemléletét a valós emberi értékekről netán gyarlóságokról..Úgy tünik a XXI század hajnalán,hogy a minenható megváltók alkonyát éljük. A maradék, még manapság is az önkényeskedéseivel sok keserü tapasztalattal lepi meg embetársait.Minden gondolkodó ember szereti ha tisztában van azzal ami vele torténik, esetleg beleszólhat az őt érintő kérdésekbe.Ö nyugodt,kiegyensúlyozott
tartással éli minennapjait.Talán a néma kiszolgáltatottság a legméltatlanabb megalázása az emberi fajnakEz már gyermekortól kezdve igy alakul.Gyermekorvosi ténykedésem biznyitja hogy a verbális kommunikáció kialakulása után már több teret nyerünk a kapcsolatteremtés lehetőségeit tekintve. Ha már meg tudjuk kérdezni hogy kit szeret a legjobban,vannak e barátai,szokott e verekedni,van kis kutyája vagy macskája,szereti e a lekváros derelyét és ezekre meggyőző választ kapunk ez még egy lépés egy előlegezet barátság érdekében.
A nagyobb gyermekekkel úgy beszélek mint egy felnőttel. Egyéni
személyes véleményüket kérem a mindennapi családi vagy iskolai történésekről. Ezekre a kérdésekre meglepő tájékozottsággal és naiv őszinteséggel válaszolnak. Olykor olyan intimitásokat mondanak el amikért már majdnem pironkodnom kell a szülők előtt. Ez az Ő önérzetüknek a győzelme-mert neki otthon mindig azt mondják –hogy Te gyermek vagy nem értesz a dolgokhoz tehát ne szólj bele .Számomra mindig felejthetetlen marad az a –diadalittas tekintet amit a szülők felé irányítanak ilyenkor és ezzel közlik velük –hogy látjátok “Ez emberi módon beszélt velem”.Ez már a civil társadalom csirájának tekinthető.
‘A civil társadalom személyek önszerveződő, önkéntes, közjó érdekében végzett tevékenységeinek összessége. A polgári kezdeményezések a társadalmi-kulturális élet fontos elemei, szerepvállalásuk révén nagyban hozzájárulnak a társadalmi problémák azonosításához, eredményes rendezéséhez és közösségi szükségletek kielégítéséhez.[1]
A civil társadalom a felmerülő helyzetekre spontán vagy újszerűen reagál, ezáltal elkülöníthető a családi, állami és a piaci struktúráktól.” Az ismétlődő tevékenységek intézményesülése során civil szervezetek jönnek létre. Napjainkban erre már minden felelőségteljes társadalmi lénynek reagálni kell.
Sajnos ahol a civil társadalom megegyezett a polgári társadalommal és a fogalom leszűkült a gazdasági életre, melyben mindenki a saját önző érdekeit hajszolja és elidegenedik saját emberi lehetőségeitől és környezetétől.
Személyesen ugy gondolom hogy az emberi fajnak elege van a történelem veszejtő hatalmasaiból/megváltók,dinasztiák,vezirek,világhatalmi bájgunárok és ezeknek a sokszor korrupcióval átitatott ténykedéséből.Ezek azok akik a hatalmi kényszerképzetek hatása alatt az emberi elmekórtan deviáns áldozataivá válnak. Magukkal vonszolják a közöségek dontő többségét szellemi és erkölcsi igényeit,fanatizálva azokatt,majd sorsuknak kiszabott utján haladva vagy az erőszak vagy saját emberi gyarlóságainak áldozatai lesznek magukra hagyva bálványimáEGY ÚJÉVI

FOHÁSZ
MENTS MEG URAM BENNÜNKET A „LÉHÜTŐK” HATALMÁTÓL
Az utóbbi hetek tömegmegmozdulásai Európa országaiban előrejelzik a már létező társadalmi újrarégtegződés fokozódását .A mozgató erők, nem főként a politikai pártok egyre sápadó tisztességtelensége ,hanem a szinte állandó jelleggel uralkodó gazdasági elégtelenségek,a proletkultot még nem régen üvöltözők megalkuvó uralkodó hada akik a munkaviszonyok elemi tisztességének etikai vonatkozásait sem ismerték meg.Még az elődeikhez is méltatlan éket vertek mérhetetlen hatalmi törekvéseikkel, a régi arisztokraták hatalmi gőgjével az újraformálódó társadalmakban ,közöségekben Az nem tagadható hogy a klasszikus társadalmi kategóriák közül a főszereplő célpontok az oligarchák,és inkább gazdasági jellegüek a megmozdulások, de ugyanugy szólnak a megjelent új kasztrenszer a társadalmi léhütőinek is.Az áldemokrácia árnyaiban settenkedve , maffia rendszerükkel behálózták a gazdaság és tulajdoképpen minden társadalmi ténykedés szintjét. Gátlástalanul rombolják a táradalom anyagi javainak értéktárát,monoton,egyoldalu ideológiákkal, a századokon át főhajtársra idomitott hontársaik,naivitását és miért ne mondjuk ki tájékozatlanságát, kihasználva létük fontosabb akár sorsdöntő megitéléseinek pillanataiban is félrvezetik őket.Jogtalanul szerzett javaikkal az új gazdagok ismét járomba akaják fogni hontársaikat.Most még kér a nép, hovatovább mind hangosabban ,de mi lesz ha nem kap. Vagy nem tudjátok, mily szörnyű a nép,

ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad? HÁROM JÓ EMBER.
Olyan emberekrők emlékezek, akik életem egyik döntő sorsfordulóján segitő kezet nyujtottak és barátságuk szellemisége elkisért egész életutamon.-Dr.Stefanics László-Dr.Puskás József-Dr.Znorovszky Tibor
A marosvásárhelyi orvostudományi egyetemnek az erdélyi magyar társadalom rendkívül széles és nagyon sokrétű hallgatója volt, származásukat,és élményanyagukat illetően. .Egy közös vonás azonban mindenkiben visszavonhatatlanul élt, a magyarságtudat. A társadalom politikai gyarlóságai számos esetben a bünei ellenére mi egyetemi hallgatók –jól megfértünk egymással /értem a józanul gondolkodó különböző viselkedési és erkölcsi kelléktárat magukkal hozó kollégák-úgymond származás szerint/mert a politikai foglyok leszármazottaitól kezdve,a Marosvásárhelyre deportált földbirtokosok gyermekei,a székelyföld magukra utalt szegényparasztjai,a városi mindennapi gondjaival tépelődő középréteg,késői ambíciókkal vívódó kollégák,és az akkori történelmi pillanat-gyönyöreiben lubickoló azonnal élre törő –úgymond –jó elvtársak stb De ebben a vonatkozásban is volt köztünk egy közös-szüleink és elődeink hagyományos becsülete és embertársi szeretete-
Mi a feleségemmel nem voltunk az akkori hatalom kegyeltjei/feleségem szülei földbirtokosok voltak,édesapám pedig kisiparos-kispolgár akiket Lev Tolsztoj az igen tisztelt kétlábuaknak titulált.Halgattunk és eltekintettünk minden acsarkodó történelmi valótlanságtól azon cél érdekében, hogy a legfőbb álmunkat az orvosi hivatás felemelő utjait be tudjuk járni. A jogfosztottság első megnyilvánulása az volt amikor származásom miatt nem kaptam az otthonba helyet,menzajegyet.és ösztöndijat-De mindent pótolt a cél elérhető létezése,mert az eszközöket ahogy életünk bizonyitja kikényszeritettük a sorstól.
Dr,Stefenics László Szatmári, hidontuli gyermekkori barátom és sorstársam volt .Együtt éltük meg az épitőipari napszámosok sorsát.Keserü volt sorsom, de Laci két kollégájával kezet nyujtottak egy olyan időszakban amikor a kiszolgáltatottság határán tengődtem.Magukhoz vettek az Apolló diákotthonba egy improvizált fekvőhelyre.A menzán meg elboldogultm a repetások meg kinézettek között.Ők már negyed évesek voltak és én még “gólya” de nagy szeretettel oktattak az egyetemi élet örömeire és egyben buktatóira is.Aztán később látván és megismervén emberi énem sajátosságait barátjuknak tekintettek,egy olyan barátnak akit bevezettek a Marovásárhelyi ;s Erdélyországi magyar kultúra kincstárába,a Székely szinház előadásaira.szavaló estékre,koncertekre.
Mindvégig emlékezetemben éltetek, de most az alkony árnyaiban hálával és szeretettel emlékezek Rátok.

BÜN ÉS BÜNHŐDÉS.

Megrettenve szemlélem a képet ami a Nagy Imre lerombolt szobrának fémcsonkjait vetitik elém.Hát mégis elvégezték egy kóros elme rémképének szüleményét,nemzeti emlékünknek a lebontását Mégpedig az éj leple alatt.alattomban a magyar szabadságszerető nép akaratának ellenére.Mert ezt nem mint az ideológiai küzdőterek szennyes világát hanem mint a magyar és világ szabadságharcainak egyik emlékét őriztük nagy tisztesággel.Nagy Imrét aki magyar emberi méltósággal az életét áldozta a magyar szabadságért már kétszer eltemették és jelen pillanatban a történelem söpredékének ideológiai szórakozásaként elköltöztetik szobrát az őt megillető helyéről.Jelképesen ez lenne a harmadik temetése de nem csak személyesen neki hanem a nemzetközi szabadság eszmék tisztes emlékének is.De kik ezek a bünösök akik vérgehajtják egy kóros elme elképzeléseit a magyar sorsról-akiknek Putyin, Erdogan ,Lukacsenkó, Jair Bolsonaro a modern fasizmus képviselói a barátai,akik a magyar nép másként gondolkodóit napi rendszerességgel komcsiknak,panellpatkányoknak,,neobolsevista csürhének,nemzetáruló hordáknak titulálják.Mindazok akik Nagy Imre koposóján felkapaszkodtak ma gátlástalanul turkálnak a nép verejtékkel megszerzett javaiban,megcsufolva minden eszmei fogadalmat amit Nagy Imre koporsójánál tettek.Az emlékmü eltávolitása nem csupá egy fizikai aktus, hanem egy nemzet tisztességét mergröviditő bün amiért egy adott idő után felelni kell.!!!
Mi Marosvásárhelyi diákok minden habzópofáju ideológia nélkül megjártuk az 56 kálváriáját, sorsunk drámáival, de magyarságtudatunk szenvedéseink következményeinek elviselésével.
Nemzeti tudatunk értelmi szintjén vallottuk hogy 56 és Nagy Imre sorsa nem egy agyalágyult politikai rögeszme hanem egy egész nemzet drámai küzdelme- Aki erre az emlékre kezet emelt annak a történelem itélőszéke előtt a helye.
A NEMZET SZÉGYENNEK TARTJUK HOGY A SZENT FORRADALOM EMLÉKEIT A MOSTANI HATALOM PIACI BÁBUK
JÁTÉKAIKÉNT KEZELI.!!!

MEGKÜLÖNBÖZTETÉS A GYÜLÖLET SZÜLŐANYJA.
Azért tartom érdemleges tárSadalmi kérdésnek a megkülönböztetés és gyülölet aggasztó térnyerését mert érzékelem hogy a faji,nemzeti,vallási,társadalom szemléleti,valamint a hatalmi ellentmondások következményei kiterjesztik lepleiket a társadalom egyes rétegeire.A közelmult eseményei igazolják véleményemet.
A sajnálatos tapasztalataim az 194o-as években a mindennapi egyre fokozódó “ bozgorozás” mellett már a kegyetlen fizikai bántalmazás lett a társadalmi trendy.Még szinte gyermekkoromban a betelepitett román altisztek fiai,vaskesztyükkel/boxer/szinte formátlanná alaktalanná verték az arcomat./tanujelül szolgálnak a még ma is jól észlelhető sebhelyek.Aztán következett az 194o- évek felsőbbrendüségek kényszere-az anyaországi magyar vagy erdélyi oláh,a nemzetes cimjelzők kavalkádjának a viselői,a vallási alapú elenmondások és nem utolsó sorban a történelmileg elitélendő zsidó üldözés viláraszóló drámai minden emberi képzeletett felülmúló rémtettei.A megpróbáltatások sorozata folytatódott a német ajku lakosság deportálásával az akkori Szovjetunió szénbányáiba ahol 4 közeli rokonem vesztette életét
Egy gyermekkori emlékem a Dr.Lükő Béla temetése volt az az esemény ami az összemberi megértés és tisztelet ismérveire oktatott.Ez volt az az alkalom amikor gyermekfejjel láttam az egyöntetü főhajtást/magyar,román,cigány,zsidó stb/számazásuak részéről Szatmár megye” orvos apostola” emléke előtt.Egész orvosi hitvallásomra szóló élményem volt.Vagy már felnőttkoban amikor a politikai vadak félretéve minden törvényes érvet /199o-ben nagy többséggel a kórház igazgatójává válsztottak/ kijelentették hogy ennek az intézménynek nem lehet magyar vezetője.Hosszantartó unszolásra az maradtam a következő mondaivalóm kiséretében-amikor egy beTeg gyermeket hoztak hozzám senki nem érdeklődött,faji,nemzeti,társadalomszemléleti,netán anyagi érdekeltségü kérdésekről, csupám egy VOLT a kérésük hogy gyógisam meg beteg gyermeküket.
Az emberi társadalmi elégtelenségek,nettán a kapaszkodési kényszerek, a hatalmak pótcselekvési bünei minduntalan megkeresik az ellenségképek felvázolóit és gyakaolati alkalmazóit kihasználva az emberi gyarlóságok /az irigység a birtoklás / minden változatának mikéntjét.
Sajnos nem tanultunk a történelmi előzményekből,ma már a politika fondorlatai szedik áldozataikat a társadalom jobbsorsra itélt rétegeiből mindamellett hogy a közelmult bálványai ledőltek vagy düledező félben vannak.

sebhelyek.az

MAGYAR AZ ANYANYELVED, MAGYAR NYELVEN TANULSZ…..!!
mondta édesanyám és hozzátette ,nem vagyok hive a „janicsár” tipusu nevelési elképzeléseknek, és csupán a társadalmi érvényesülési szempontk miatt nem változtatom meg nemzeti tudatomat.Igy aztán az első nap elkisért a megnyitóra az Ötvös utcai Római Katolikus Fiu Népiskolába, és a továbbiakban szabadon engedett repülni mint én a fiatal galambfiókáimat az életutamon, ami hol napfényes,.zivataros vagy viharos forgatagban zajlott.Ő időben felismerte a génkészletem értékrendjét és csak a megfelelő pillanatokban sok esetben a távolból jelzéstadó intelmeivel segitette midennapi fohászaimnak beteljesülését.Igy aztán végigtapostam a Királyi Katolikus Főgimnázium a Kölcsei Kollégium a Marosvásárhelyi Orvosi Egytem lépcsőit,mindvégig magyar nyelven történő oktatással..Csak a sorsom kisértései és szorgalmam kötelezett azokra a végigélt küzdelmekre meg az anyám hite és reménysége és az én fogadalmam hogy bizonyitsam hogy az” álmok nem hazudnak” Az is lehet hogy a szertelen önbizalmam és hitem a munka tisztessége üzött a teljezitmény szövevényes bozótjaiba,

Nem a tudományos pózolás csalóka világa,hanem a hit abban hogy tiszta magyar környezetből,csak mayar nyelvü oktatással a közösségem asztalára helyeztem-azt a megfellebbezhetetlen tényt hogy 27o ezer orvoskollégám olvassa román nyelven irt szakmunkáimat igazolva hogy véreim és sorsom és a történelem kényszerhatásai alatt kellett ezt elvégeznem.
Fo A VÉRVONALAK ÁLDOZATAI.
HERBERTSHOFEN-NÉMETORSZÁG-1969
CSALÁDI LÁTOGATÁS-
SZERETTEINKET A SPERL CSALADOT A SZUDÉTA VIDÉKRŐL EGY EGÉSZ ÉLET VEREJTÉKKEL MEGSZERZETT JAVAIBÓL 4 GYERMEKÜKKEL ÉS EGY 25 KILÓS CSOMAGGAL ÜZTÁK KI SZÜLŐFÖLDJÜKRŐL.
EUROSZKEPTIKUSOK FIGYELMÉBE!! AZ ÜGYELETES BÜNBAKOK
Sziporkázó agyszüleményü diákkorom egyik emlékezetes produktuma volt az” ügyeletes bünbak” fogalomkörének beültetése a mindennnapi diákcsinyek leltárába.A gyakorlatban ez a kövtkező elvi szempontok alapján müködött: amikor nem nagyobb horderejü kihágásokat vétetettünk a pedegógusaink akkor is szinte mániákusan keresték az elkövetőt.Ez időigényes és nagyon fárasztó tevékenység volt.Igy aztám a friss agyu diák szürkeállomány kitermelte az” ügyeletes bünbakk”-ság gyakorlati bevezetését.Ez abban állt hogy amikor a kinpadra került a nagy kérdés, hogy ki volt az elkövető azonnyomban felállt az ügyeletes vétkes. Figyelemebe véve az őszinteséget enyhébb megitélés alá esett az elkövetett kihágás.
Ujraélve diákkorom szóratoztató emlékeit azon gondolkoztam, hogy vajjon a politika nem tőlünk lopta a bünbakk keresésés ötletét és beültette saját eszmrendszerébe.Mert bizony ha visszatekintünk a politika minden történelmi időszakában ez volt az egyik leghatékonyabb eszköz a gyülöletkeltés és hatalom megörzés eszköztárában.
A kinevezett bünbakk személyek vagy társadalmi csoportok türhetetlen büneinek ajnározói, jól elboldogultak a bünbakk keresés és gyülölet táptalaján.Idézném őket igy foghijas emlékezetem beivódott történemelmi ismeretei alapján- a földesúri.kapitalista szocialista a mai áldemokrácia,jóhiszemü emberi eszmék eltipróinak példáját,megnvezések nélkül mert a mai társadalom megélte a szégyelletesen gyermeteg manipulációk számos példáját..Ezekre aztán a nép zsebéből kikapirgált pénzből fenntartott propaganda hadjáratukkal kiszabaditották politikai vérebeik idomitott bérenceit hogy szabaditsák meg szeretett nemzetüket az ő vezetésükkel a történelmi sátánfajzatok mindennü félelmeitől.Közben mindenki némán szemlélte ezt az” átültetet bünbakk csinyt” amivel már a hatalomszerzés és megtartás érdekében szemünk előtt játszadoznak el a bégető proli hadból immár lassan politikai vérebek és azoknak nagykegyelmü gazdái.Az áldemokrácia politikai propaganda gépezete új ijesztő bünbakk csopotosulást présel a magyar nép köztudatába a rovottmultu neobolevista rémitő emléktárát felidézve./pedig csak a fennálló társadalmi visszaélések miatt strázsálnak a januári hidegben Budapest terein./ Az a megérzésem azonban hogy a bégető,bálványimádó szakasza a magyar történelemek lezárult és a magyar nép kellő méltóssággal fogja irányitani nemzete sorsát.

Az űrlap teteje

1

Az űrlap alja

HISZÉKENYSÉGÜNK ÁRENDÁJA.
A demokrácia elsősorban szellemi és erkölcsi értékrend kérdése.
Az emberiség hiszékenységének minden történelmi korban meg voltak az áldozatai.Az 1989-es változás még ma is szedi, vélt vagy való. áldozatait. Egy olyan kecsegtető történelmi pillanatot éltünk meg, amikor a közhiedelem abban a téves álmodozásban ringatta magát hogy egy kegyetlen diktaturából csak úgy egyik napról a másikra átgyalogolunk a demokráci régen óhajtott üdvözitó állapotába.Nem is gondoltunk azokra a hatalmi és anyagiakra sóvárgó késztetésekre amik mellékvágányra tolatják álmainkai.Arra hogy a hatalmi ágak kedvezettjei és birtoklói a kigyókat megszégynitő gyorsasággal átvedlenek utólérhetetlen demokratákká,gyermekeikkel,unokáikkal és egész pereputtyukkal együtt,hogy még a köz illemhelyeket is demokratikus jelzővel illetik..A demkratikus eszmék jegyében lekopasztoták illetéktelen módön a társadalom anyagi javait, mint a pecsenye kacsát forrázás után,Egy döntő kérdéssel nem számoltunk hogy a társadalmi eszmei tartalom és erkölcsiség az ugynevezett demokratikus szabadosság leple alatt sáskahad módjára felzabálja a maradék javainkat, természetesen a korrupció még csak közönséges eszközeivel is. Ma sem a fizikai megjelenés az átkunk hanem a beivódott szellemi és erkölcsi felsőbbrendüség balkáni nyilt látványai a paloták sőt kastályok és maffia rendszerek épitésének a vért lázitó észlelése.Az áldemokrácia ma már törvényesitett ápolói és gyakorlói felelősségrevonás nélkül élik világukat..Az átvedlett uj arisztokrácia elődeik nevében uralkodnak semmit nem tanultak százados büneikből.Annak idején Silviu Brucán politikus 2o éves kifutást jósolt a demokráciánk kiteljesedésére,Jómagam látván a “nemzetmentők” büneit a mai társadalomra genrációs feladatok várnak és talán Vlad Tepes segitfégét is igényb kéne venni.

 A CSALÁD ÉS A KORSZAKVÁLTÁS KIHIVÁSAI

Azokra az időkre emlékezek, amikor minden történelmi viszontagság ellenére békésebb napokat élt meg szülővárosunk minden tisztességnek örvendő polgára.Amikor a városunk hangulatát az elődeinktől örökölt családi jellegü seregszemléje zajlott a közkedvelt találkozási helyeken/a szinház méltósága,korzók a Pannónia,Tivoli,kerthelységek,késő estébe nyuló viták a vasárnapi labdrugó mérkőzésekről,tánciskolai rendezvények,a Kossuth kert ,kirándulások a Nagyerdőre,Csererdőre ,a szatmári strandok családias hangulata, és lehetne sorolni a sekély örömforrások sokaságát.Ennek a széles társadalmi mozgáslehetőségnek volt egy közös jellemzője -a családi együttlét-.Gyermekkori igényeink megfogalmazása is igy szólt-mikor és hova megyünk szüleinkkel az óhajtott szórakoztató helyek közül.Életreszóló családi barátságok szövődtek az emberi szolidaritást érlelő és éltető reményekkel.Szines volt a társadalom, a mindenkori megbocsájtható gyarlóságaival a sznobizmus itt ott amott előforduló kelléktákrával ami különben is uralta a XX-dik század első felét.
Nevesitett jó humorérzékü emberei voltak a városunknak, ahol talán minden társalgás egy viccel kezdődött.
Befogadó város volt Szatmár,úgy az “ejtőernyősök” mint a „partraszállók” számára akik rövid idő alatt beilleszkedtek a bensőséges tiszteleten alapuló sajátos világába szatmárnak.
Nem tagadom sok érzelmi szál köt ehhez a történelmi korhoz..
Napjainkban ami zavar hogy a családi hangulat szünőfélben van,a szülők nem számolva a sokszor lesújtó következményekkel a szabadosság gyeplőjét a lovak közé dobták.A fiatalok egy részének a tobzódása gátat vethet egy tisztes jövőkép fenntartásának.Mint gyermek gyógyász generációkat ápoltam ebben a városban és számot tudok vetni, hogy a mindennemü külső hatások csábitásai, családbomlasztó hatása milyen teret nyert. Fiatal éveink opimizmusa sem méri fel kellő felelősséggel hogy az emberi tisztességet meghaladó méltatlanságok a mindenki számára utolsó menedékhelyének a családnak a lebontására késztet.

MEGKÜLÖNBÖZTETÉS A GYÜLÖLET SZÜLŐANYJA.
Azért tartom érdemleges tárSadalmi kérdésnek a megkülönböztetés és gyülölet aggasztó térnyerését mert érzékelem hogy a faji,nemzeti,vallási,társadalom szemléleti,valamint a hatalmi ellentmondások következményei kiterjesztik lepleiket a társadalom egyes rétegeire.A közelmult eseményei igazolják véleményemet.
A sajnálatos tapasztalataim az 194o-as években a mindennapi egyre fokozódó “ bozgorozás” mellett már a kegyetlen fizikai bántalmazás lett a társadalmi trendy.Még szinte gyermekkoromban a betelepitett román altisztek fiai,vaskesztyükkel/boxer/szinte formátlanná alaktalanná verték az arcomat./tanujelül szolgálnak a még ma is jól észlelhető sebhelyek.Aztán következett az 194o- évek felsőbbrendüségek kényszere-az anyaországi magyar vagy erdélyi oláh,a nemzetes cimjelzők kavalkádjának a viselői,a vallási alapú elenmondások és nem utolsó sorban a történelmileg elitélendő zsidó üldözés viláraszóló drámai minden emberi képzeletett felülmúló rémtettei.A megpróbáltatások sorozata folytatódott a német ajku lakosság deportálásával az akkori Szovjetunió szénbányáiba ahol 4 közeli rokonem vesztette életét

Egy gyermekkori emlékem a Dr.Lükő Béla temetése volt az az esemény ami az összemberi megértés és tisztelet ismérveire oktatott.Ez volt az az alkalom amikor gyermekfejjel láttam az egyöntetü főhajtást/magyar,román,cigány,zsidó stb/számazásuak részéről Szatmár megye” orvos apostola” emléke előtt.Egész orvosi hitvallásomra szóló élményem volt.Vagy már felnőttkoban amikor a politikai vadak félretéve minden törvényes érvet /199o-ben nagy többséggel a kórház igazgatójává válsztottak/ kijelentették hogy ennek az intézménynek nem lehet magyar vezetője.Hosszantartó unszolásra az maradtam a következő mondaivalóm kiséretében-amikor egy beTeg gyermeket hoztak hozzám senki nem érdeklődött,faji,nemzeti,társadalomszemléleti,netán anyagi érdekeltségü kérdésekről, csupám egy VOLT a kérésük hogy gyógisam meg beteg gyermeküket.
Az emberi társadalmi elégtelenségek,nettán a kapaszkodési kényszerek, a hatalmak pótcselekvési bünei minduntalan megkeresik az ellenségképek felvázolóit és gyakaolati alkalmazóit kihasználva az emberi gyarlóságok /az irigység a birtoklás / minden változatának mikéntjét.
Sajnos nem tanultunk a történelmi előzményekből,ma már a politika fondorlatai szedik áldozataikat a társadalom jobbsorsra itélt rétegeiből mindamellett hogy a közelmult bálványai ledőltek vagy düledező félben vannak. A HIT HATALMA
Amikor 2o18 november 22—ikén egy you-tube felvételen felcsendültek a székely himnusz dallamai és a kisérő képre tekintettetem ami a Római Szent Péter Bazilika falai között fogadta a felcsiki kórus énekkerát megilletődtem . Éreztem hogy a székelyek kezükbe vették a sorsuk történelmI irányitását és egy olyan emberhez fordultak aki egy egyedülálló emberi tisztességének.az emberi méltóságának,és a jogrenszerek legilletékesebb képviselője a világon.Aki mint kőszikla védelmezi hite és legmagasabb méltósága nevében a hivei és minden felebarátja igazát.Éreztem hogy székely testvéreink megelégelték a fejük feletti politikai viták,diplomáciai álnokságok,hatalmi játékok ideje lejárt.Csak egy emberhez fordulhatnak nehéz történelmi pillanatukban,ebben a velejéig fondorlatos rohadt világban –Ferenc pápához ahhoz az emberhez aki felismerte hiveinek méltó történelmi küzdelmeit,és porladó sziklái védelmének szükségét a két és többéltü nemzetieskedő botcsinált jogaraikat fitogtató hatalmak megfékezésére,
Négyszáz tagú székely kórus énekelt a Szent Péter-Bazilikában.
10 oct. 2018 - A felcsíki plébániák 400 tagú közös kórusa hétfőn a Szent Péter-bazilikában énekelt a Magyarok Nagyasszonya ünnepe alkalmából.
Most amikor megkaptuk a hirt hogy Ferenc pápa országunkba látogat és többek között résztvesz a Csiksomlyói bucsun szent hitünk letéteményének az egész világ magyarságának reménytkeltő fohászán,ott ahol “a hit uralja a gyarló emberi igazságokat”.Meg vagyok győződve arról hogy a székelyföld a megviselt sorsu székelyek nem maradnak egyedül történelmi fájdalmaikkal és a világba kiáltott keserüségeikkel mert Ferenc pápa el fogja hozni nekik a hit,remény és szeretet örökértékü példáját.
ADD MEG URAM NEKÜNK EZT A KEGYELMET.!!

AHONNAN DOBBANTOTTAM…….
Mert bizony-ám az nem ugy van, hogy eldöntöm magamban , megirok egy Gyermekgondozási Enciklopédiátt 24.ooo oldal terejedelemben 8oo9 illusztrativ foto anyaggal.Ennek éppen úgy mint más maradandó alkotásoknak megvan mentrendje,küzdelmes ,gyötrelmekkel telitett ténykedése ami magában foglalja az alapkő letételétől a tetőfedélzet felemelő pillanatainak öröméig.
Az emésztő évek előzményei,tépelődések,sikerélményekegyvelege kisértik mindennapjaidat.Kellő átgondolással megszerkesztettem első kiadványomat a Gyermekgondozási Böngészőt. Egy 2oo témát tárgyaló munka amit jól eső érzés látni,hogy még ma is szivesen látogatnak az édesanyák /46.ooo látogató/.Ezután következett Gyermekgondozási Tanácsadó/14oo oldal,tartalomjegyzékkel ellátva,a Képes Kismamam blog első kötete/53.674 látogató/Képes Kismama Blog második kötet/23.573 látogató/Szelektiv Kismamama INFO/11.328 látogató/Biztató jelek voltak a benutatott látogató számok értékei,de az egyértelmü indtékot a kb.6ooo C.D-kiadvány szolgátatta amkor is éveken át a Szatmári Ovosi Kamara megbizásából valamint az Erdélyi Muzeum Egyesület által rendezet magyar orvosi továbbképzők alkalmával/Harhgita,Kovászna,Maros,Szatmár,Szilágyság/
megyék olyan meggyőző vélemények jelezték a tényt hogy érdemes a tartalmi és terejedelmi szempontok lehetőségei alapján egy az elektrinikus világirodalomban egy monumentális Gyermekgondozási Enciklopédiában magyar nyelven a tudományos világ asztalára helyezni a munkát.Megérte még az érzelmi tépelődések és megpróbáltatások sürüjében is elkésziteni ezt az embertpróbáló müvet amit ma már a világ 24o országában forgatnak közkézen és kérem az Urat hogy habár a 2x1 méteres gödör szélén kuporogva adja meg nekem a kegyelmet hogy a 1oo millió látogaó számot elérje a munkám aminek a közélében számolgatom napjaimat.Akkor elmondhatom hogy az Ő kegyelméből teljesitettem földi küldetésmet.

A VÉRVONALAK ÁLDOZATAI.
HERBERTSHOFEN-NÉMETORSZÁG-1969
CSALÁDI LÁTOGATÁS-
SZERETTEINKET A SPERL CSALADOT A SZUDÉTA VIDÉKRŐL EGY EGÉSZ ÉLET VEREJTÉKKEL MEGSZERZETT JAVAIBÓL 4 GYERMEKÜKKEL ÉS EGY 25 KILÓS CSOMAGGAL ÜZTÁK KI SZÜLŐFÖLDJÜKRŐL.
EUROSZKEPTIKUSOK FIGYELMÉBE!!

 AZ ÜGYELETES BÜNBAKOK
Sziporkázó agyszüleményü diákkorom egyik emlékezetes produktuma volt az” ügyeletes bünbak” fogalomkörének beültetése a mindennnapi diákcsinyek leltárába.A gyakorlatban ez a kövtkező elvi szempontok alapján müködött: amikor nem nagyobb horderejü kihágásokat vétetettünk a pedegógusaink akkor is szinte mániákusan keresték az elkövetőt.Ez időigényes és nagyon fárasztó tevékenység volt.Igy aztám a friss agyu diák szürkeállomány kitermelte az” ügyeletes bünbakk”-ság gyakorlati bevezetését.Ez abban állt hogy amikor a kinpadra került a nagy kérdés, hogy ki volt az elkövető azonnyomban felállt az ügyeletes vétkes. Figyelemebe véve az őszinteséget enyhébb megitélés alá esett az elkövetett kihágás.
Ujraélve diákkorom szóratoztató emlékeit azon gondolkoztam, hogy vajjon a politika nem tőlünk lopta a bünbakk keresésés ötletét és beültette saját eszmrendszerébe.Mert bizony ha visszatekintünk a politika minden történelmi időszakában ez volt az egyik leghatékonyabb eszköz a gyülöletkeltés és hatalom megörzés eszköztárában.
A kinevezett bünbakk személyek vagy társadalmi csoportok türhetetlen büneinek ajnározói, jól elboldogultak a bünbakk keresés és gyülölet táptalaján.Idézném őket igy foghijas emlékezetem beivódott történemelmi ismeretei alapján- a földesúri.kapitalista szocialista a mai áldemokrácia,jóhiszemü emberi eszmék eltipróinak példáját,megnvezések nélkül mert a mai társadalom megélte a szégyelletesen gyermeteg manipulációk számos példáját..Ezekre aztán a nép zsebéből kikapirgált pénzből fenntartott propaganda hadjáratukkal kiszabaditották politikai vérebeik idomitott bérenceit hogy szabaditsák meg szeretett nemzetüket az ő vezetésükkel a történelmi sátánfajzatok mindennü félelmeitől.Közben mindenki némán szemlélte ezt az” átültetet bünbakk csinyt” amivel már a hatalomszerzés és megtartás érdekében szemünk előtt játszadoznak el a bégető proli hadból immár lassan politikai vérebek és azoknak nagykegyelmü gazdái.Az áldemokrácia politikai propaganda gépezete új ijesztő bünbakk csopotosulást présel a magyar nép köztudatába a rovottmultu neobolevista rémitő emléktárát felidézve./pedig csak a fennálló társadalmi visszaélések miatt strázsálnak a januári hidegben Budapest terein./ Az a megérzésem azonban hogy a bégető,bálványimádó szakasza a magyar történelemek lezárult és a magyar nép kellő méltóssággal fogja irányitani nemzete sorsát.

Az űrlap teteje

1

Az űrlap alja

HISZÉKENYSÉGÜNK ÁRENDÁJA.
A demokrácia elsősorban szellemi és erkölcsi értékrend kérdése.
Az emberiség hiszékenységének minden történelmi korban meg voltak az áldozatai.Az 1989-es változás még ma is szedi, vélt vagy való. áldozatait. Egy olyan kecsegtető történelmi pillanatot éltünk meg, amikor a közhiedelem abban a téves álmodozásban ringatta magát hogy egy kegyetlen diktaturából csak úgy egyik napról a másikra átgyalogolunk a demokráci régen óhajtott üdvözitó állapotába.Nem is gondoltunk azokra a hatalmi és anyagiakra sóvárgó késztetésekre amik mellékvágányra tolatják álmainkai.Arra hogy a hatalmi ágak kedvezettjei és birtoklói a kigyókat megszégynitő gyorsasággal átvedlenek utólérhetetlen demokratákká,gyermekeikkel,unokáikkal és egész pereputtyukkal együtt,hogy még a köz illemhelyeket is demokratikus jelzővel illetik..A demkratikus eszmék jegyében lekopasztoták illetéktelen módön a társadalom anyagi javait, mint a pecsenye kacsát forrázás után,Egy döntő kérdéssel nem számoltunk hogy a társadalmi eszmei tartalom és erkölcsiség az ugynevezett demokratikus szabadosság leple alatt sáskahad módjára felzabálja a maradék javainkat, természetesen a korrupció még csak közönséges eszközeivel is. Ma sem a fizikai megjelenés az átkunk hanem a beivódott szellemi és erkölcsi felsőbbrendüség balkáni nyilt látványai a paloták sőt kastályok és maffia rendszerek épitésének a vért lázitó észlelése.Az áldemokrácia ma már törvényesitett ápolói és gyakorlói felelősségrevonás nélkül élik világukat..Az átvedlett uj arisztokrácia elődeik nevében uralkodnak semmit nem tanultak százados büneikből.Annak idején Silviu Brucán politikus 2o éves kifutást jósolt a demokráciánk kiteljesedésére,Jómagam látván a “nemzetmentők” büneit a mai társadalomra genrációs feladatok várnak és talán Vlad Tepes segitfégét is igényb kéne venni

.

toA SZEMÉLYES BOSSZU ÁRNYÉKÁBAN…..

Miért nem szavazta meg a Fidesz Bálint

György kertészmérnök Diszpolgárdágát.

2o18november 24-én a reggeli órákban néztem át a  hireket az Index  oldalain.Bálint György személyes Nyilt levelében amit Orbán Viktornak cimzett korlátlan őszinteséggel leirta a véleményét a mai magyar sorsról,személyesen Orbán Viktor önkényuralmi rendszeréről a betegségétől kezdve a tárdadalmi visszaélések hosszu sorát ecsetelve.Bevallom számos helyen nézetazonosságot vallottam soraival.Olyan őszinték és tartalmasak voltak,  hogy  arra gondoltam egy copy-paste-el rögzitem a bejegyzést.Alig telt el 1o perc a géphez visszatérve a bejegyzésnek már nyoma veszett./cenzura/Kétégtelen hogy Gyuri bácsi az életének utolsó száz méterén nem pomgyola stilusban fogalmazott, ami valószinü hogy mélyen sértette a fagylaltozó közegének is az önfuvalkodó dolmányát.

A Diszpolgári cím megtagadás egy karakter gyilkosság állandó sötét leple alatt zajlot és az Orbán Viktor személyes bosszuja,

A levél tartamának a hatása alatt 2o18 November 24-én van egy bejegyzésem ami azokról az emberekről szól akik megérdemlik nem is a diszpolgár de a tisztességes magyar hazafi megtisztelő cimet.

A bejegyzésem foto-ján Bálint György,Bródy János,Sebestyén Balázs képei láthatók. NAPI DILEMMÁK

Mindannyian úgy vagyunk, hogy hadakozunk gondolatainkkal,kétségeinkkel cselekedeteink erkölcsi vetületeivel.Vajjon a tisztesség, józanság vezérelnek bennünket társadalmi vagy személyekhez kötődő állásfoglalálásunk megitélésében.?? Tudatában vagyunk annak hogy nincsenek megfellebezhetetlen igazságok és éppen ezért kisért bennünket a döntésünk lelki bizonyossága.Ebben a mai Babiloni kavalkádban, amikor olyan bizarr változatait éljük meg az emberi sorsoknak,olyan nehéz határt szabni az erkölcsiség méltó értékeinek,de mindezek ellenére mégis döntenünk kell ,állást kell foglalnunk az elkövetkező lépéseink határvonalait illetően.

.Neheziti  helyzetünket a társadalom mélyenszántó változása.A sokszinü olykor  megváltozott generációs étékrend ,a gátlástalan emberi lét mindennemü várható menyilvánulása.Ilyenkor minden alkalommal szeretett tanitómesterem Miskolczy Dezső akadámikus  a Cambridgi egyetem volt profeszora

szavai térnek vissza emlékezetembe aki  William Shakespeare

 szavaival búcsuztatott bennünket ami igy szól:”Légy hü önmagadhoz”.De ez talán ma  már nem elég, napjaink kétségei között vergődő világában.Ma már vársz egy őszinte visszajelzést ami igazolja döntésed helyességét.Jómagam úgy élem meg az egész dilémmát, hogy betübe vésem az éppen aktuális gondolataimat  személyes és elődeim igazságérzetének megfelelően. Ilyenkor mindig felszabadulok.A jóhiszemü   szellemi és erkölcsü emberek visszaiggazolása pedig leülepiti bennem az érzést hogy jó ösvényeket taposok-e.

PÁVATÁNC A NYUGATI ÉS KELETI VILÁG MEZSGYÉJÉN

Nem  az évezrredes történelmi álmaink megvalósulásáról  tennék emlitést jegyzetemben.Nem a honfoglalás mikéntjeire, a szittya keleti fosztogatások , az egész Európát rettegésben tartó portyázások roszizü felidézésére gondolok.Hanem hogy mit kaptunk ettől a földrésztől az emberi civilizáció lépcsőinek kapaszkodóján/kultúra,müvészet,oktatás,gazdasági felemelkedés,történelmi szolidaritás stb/Egy évezred küzdelmei után úgy gondoltuk hogy a sorstól megkaptuk azt a lehetőséget hogy a  földrészünk többi népeivel békében és egy mindenben  tartalmasabb létben éljék le életüket az utódaink.Olyan támogatásokat nyujtottak az országnak, amik egyedüliek a történelmünkben.Ma már rövid idő alatt a nemtelen emberi tettek és gondolatok arra késztetik fiataljainkat hogy a jobb életkilátások reményében hatalmas tömegekben keressenek menedéket egy eszement politikai kalandorok zavaros eszmevilága elől. Ismét éppen úgy mint 1956-ban kivétel nélkül befogadják őket  és méltő létet biztositottak nekik Egyetlen egy sem indult el az őseink keleti vándorutjára vissza az óhazába csak a hatalom agyament pávatáncosai ropják  mind hevesebben a keleti pávatáncot”,szövetségeseik és az egész civilizált világ szemeláttára,hozzáteszem nagy megbotránkozására is.Tölgyesy Péte neves politológus irásában töténelmi tényekkel bizonyitja hogy a XX-dik században ez a magyarság negyedik keleti próbákozása.Az előző három mind tragikus kimenetelü sorsot kényszeritett a nemzetre.A jelenlegi ma már nemzetközi szinten is beigazolása a keleti összemelegedésnek, titokban tartott formáival a kilátásait tekintve hasonló lesz az előző háromhoz.Álcázatlan támadásainkkal  szerződéses kötelességeinket alávaló hazugságáradataival szegjük meg.Egy őrült eszmevilággal kiagyalt keleti pávatánc  a nyugati és keleti világ mezsgyélyén folyik.Az új nemzeti dráma közelsége vitathatatlan.Egy népnek kell dönteni,vissaztekintve történelmi multjára nem egy halódó  mindent feláldozó javainkat leportyázó keleti szellemet valló rablóbandának.

A PRIVILEGIZÁCIÓ KISÉRTETE…

“Mivel minden állam jogilag a saját (és csakis a saját) állampolgárának tekinti azokat a kettős vagy többes állampolgárokat is, akik más állampolgársággal is rendelkeznek, és ugyanolyan elbánásban részesíti, mint a kizárólag az adott állam állampolgárságával rendelkező polgárát, ezért a kettős vagy többes állampolgárság gyakran vethet fel jogi problémákat.”

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata (20. cikk)

Nem feltétlen a jogi szempontok kerülnek egyenlőre teritékre.

, hanem a még mindig felfozott szellemisége a történelmileg beivódott nemzeti érzésvilágnak ami egyedüli és megfebbezhetetlen tulajdonjogának tekinti országát és lakóinak  privilégiumait.

Ezek a “bennszülött privilégiumok”,léteztek ,léteznek.és létezni fognak még az alakuló Egyesült Európai Egyesült Államok történelmi idászakában is.Bennünket Erdélyi magyarokat “bozgoroztak “évszázadokon keresztül az anyaországiak pedig “románoztak” emberöltőkön át A törénelmi hatalmasok pedig tologatták a határokat saját kéjenc érdekeik  szerint,

Természetes hogy mindenkinek hatalmas örömmélmény volt a kettős állampolgárság mgszerzésse de engem kisértenek a nemzeti privilegizált történelmi emlékek bántalmai mindkét oldalon,amit már előre vetitenek napjaink történéseinek példái.Már küldözgetnének bennünket  azokhoz akikhez érzelmileg történelmileg kötődünk.Lehet hogy a XX-dik század kiméletlen multja tartósitja bennem a “másodrendü állampolgár” érzését amit ránk Erdélyiekre mért a kegyetlen

.

SZEMÉLYRE SZABOTT ÉRTÉKRENDEK EREDŐI

Még mindig azokból az erkölcsi tartalékokból tengődök amit családom és tanitómestereimtől kaptam örökségbe gyermekkoromban.Csak ezeket istápolom,vallom magaménak mert azt amit a mai társadalom szolgáltat,  nem érdemes az örök vadászmezőkre magammal cipelnem. Azokat itt hagynám örökségbe azoknak, akik báminemü válfaját szeretnék hitelesiteni a bünnek.Bennünket óvtak a szüleink a manapság már eszmerendszerekké vált társadalmi bünöktől/hazudozás,lopásmszervezett rablás,zsarolás,közjavak nyilvános elsajátitása vagy a közösségek megbizatásának bármilyen ténykedésével való visszaélés..Ne próbáljon engem senki gyászos erkolcsi keretekbe foglalni,de még a gyanujelét sem kelteni.

Engem nem ütlegeltek gyermekkoromban a szüleim mint a láncravert udvari ebet,inkább a szép szó segitő erejével segitettek megoldani az elkerülhetetlen ellentmondásokat.

Napjaink nagy társadalmi ellentmondásai nem személyreszóló gyülölet függvénye, hanem a ténykedésük amik a szavaikból és tetteikből áradva szennyezik a magukkal hozott bünáradatot.

Mindez oly gyorsasággal terjed mint a futótüz és felégeti a maradék tisztességünket.

Nekem nem a különféle juttatások viszonzásának a módozatai ,nem  a felsőbbrendüségeknek  netán diktaturáknak való megfelelés a lételemem,hanem  történelmileg beigazolt erkölcsi összefüggések amiket generációk  igazságérzete erősitett..

Engem nem Orbán Viktor  személyre szabot sármja,hatalmi mániája, hanem a nemzeti megbizatásainak hazugságokkal leplezett erkölcstelensége,személyes és egész holdudvarának harácsolása ami már táradalmi méreteket ölt,vagy egész nemzetének méltatlan képviselete ami egy történelmi időre visszaveti egy nehezen kivivott helyét a nemzetek jobbik táborában.

EZ A HARC LESZ A VÉGSŐ ??

Az állandó hadilétben ténfergő Vezirünk” elérkezett,a mai Európai szellemiséggtől távol eső kóros,nomád értékrendü hadjáratainak a végére.Megalomániás elmeállapotában rusztikus kampány hadjáratot inditott a legnépesebb Európai politikai csoportosulás  az Európai Néppárt  vezetője ellen, egy nemtelen szöveg kiséretében, amivel még a legádázabb pártfogóit is felháboritotta és úgy tünik hogy végképp a kiátkozás lesz a sorsa.Pedig ugy bel mint külpolitikai botladozásait ez a pártcsalád pufferolta  sokszor vegyes érzelmeket kiváltó diplomáciai

manőverekkel évtizedeken keresztül.Miután már számtalan esetben sokszor vulgárisan igyekezett átkokkal is lejáratni egy földrész vezetőinek mondjuk ki nem hibátlan ténykedését”.jelen pillanatban felajzott kóros elme állapotában a legnagyobb halra vetette ki hálóját.Pedig a népi mondás is azt sugalja minden épeszü embernek, hogy a főnököt szidni,ákozni csak akkor szabad amikor már nem főnök.Dehát a félisteni hatalmi kényszernek nem volt türelme bevárni azt a néhány hónapot amig a stilszerü manőver lezajlik.Van egy olyan megérzésem, hogy ez a harc ez lesz a végső mert a belpolitikában is megunták a nagy nemzetmegmentő” ámokfutásait,a külpolitikai ártatlansági bizonyitványát is bevonják ahogyan ezt a tegnapi politikai cápáknak nyilatkozataiból észlelni lehet.

Félő ha ilyen átláthatatlan vehenenciával folytatja uralkodását, azt a véleményt fogja kelteni az európai köztudatban mint Attila, korának leghatalmasabb nomád birodalmának ura, akit Nyugat-Európában a vad barbárság szimbóluma lett, és az „Isten ostora” névvel illették.

A magyar nemzet nem vállahatja tovább ezt a törénelmi megaláztatást itt Európa közepén.

1954-ben a Magyar Autonóm Tartomány/az egész székelyföld/szavalóversenyén első helyezést értem el és egyúttal a  jogot is, hogy én képviseljem a  tartományt az országos szavalóversenyen- A zsűri tagjai közül csak néhányat említek Szabó Ernő,Kovács György,Hamvay Lucy,Mende Gabi,Csorba András,Tanay Bella-művészek-

                                1955-ben rendezték meg az országos szavaló versenyt a fővárosban/Bukarest/a szakszervezeti székházban. Az országos versenyre Szabó Ernő érdemes művész/később Kosuth dijas müvész/ készített elő egy hónap alatt a Székely Színház egyik kistermében. Megtiszteltek részvételükkel Majtényi Erik és Páskándi Géza költők akik személyesen osztoztak örömömben mert nyertese lettem az országos szavalóversenynek.

Páskándi Géza különben iskolatársam és gyermekkori pajtásom volt.  Majtényi Erik pedig az Ő mentora aki felfedezve tehetségét 16 éves koréban a fővárosba vitte. De mi Gézával a továbbiakban is találkoztunk hol,Kolozsváron,Marosvásáhelyen ,Szatmáron,Bukaresten és hosszasan elbeszélgettünk minden alkalommal a közös sorsunkról és egyéni kilátásaimról,barátokról,irodalomról stb.

A HELYI SAJTÓ A KÖVETKEZŐKT IRTA.Bauer Béla IV éves orvostanhallgató  a fávárosban első helyezett lett az ordzágos szavaló versenyen.Várakozással tekintettünk a szereplésére mert itthon a Székely Szinház zavaló estek/József Attila,Ady Endre,Tóth Árpád/ meghivottjaként sikeresen szerepelt a hivatásos szinmüvészek társaságában.Szerető szivvel gratulálunk kimasgasló sikeréhez.

A SOROS FÉLE DÉMONI RÉMÁLMOK

Nem a politikusok, politológusok és minden féle lógusok, számos alkalommal a mellébeszélések,egyéni szinezettel telemázgált szellemi bozótharcának vagyok a résztvevője.Szeretem önálló, leegyszerüsitett fogalomkörben értelmezni és megfogalmazni mondanivalómat.Kiben és miért fogalmazódott meg egy egész nemzet érzelmi és intellektuális rémálma ami elárasztott minden szellemi szintet egy egész nemzetközösségben,és aminek annyi nemzetközi viszolygás lett az eredménye.A 89 éves öreg zsidó ember jelenlegi költséges plakátkampánya ismét beboritotta a nemzetközi de főként a német diplomácia aranybilijének a tartalmát de most már nemcsak Orbán Viktor fejére hanem azokéra is akik éveken át tartó szemlélői ennek az agyament rémálomnak.

Az Európiai Néppárt 2o19.február.25-én tartott gyülésén a nemzetközi diplomácia minden szennyét az Orbán Viktor fejére zuditották főként a német diplomácia vezéralakjai az eddigi kirivó politikai és diplomáciai ellenlábas lépései miatt amit számos esetben az   Európai Unió és annak vezetői megalázása ellen vétett.

Fábián Tamás az INDEX riportere a következőkben foglalta össze a az elhangzottakat:

2019.02.25. 13:54

Hamis, kifogásolható, elfogathatatlan, felfoghatatlan, aggályos, kiegyensúlyozatlan, fenyegető – az elmúlt években csak úgy röpködtek a kritikák, intelmek Orbán felé a Fidesz európai pártcsaládjából. Nem csak a  nemzeti szégyenérzet hanem a gazdasági következmények is aggasztóvá válnak a magyar nép számára.Másrészt a kérdésfeltevés hogy hogyan tolerálja egy Európai nép ezt az elmebajnak beillő SOROS KAMPÁNY SZTEREOTIPIÁJÁT ami a nemzeti beállitotságú gyülölet hadjárat jegyeit viseli magán.

A nemzetközi értelmi és érzelmi értékek milyen szintjén létezhet egy nemzet aki  egy ilyen huzalom lebeg az Európai nemzetek közösségében.

Miéert nem tájékoztatjáka magyar népet az Európai Bizottság autentikus migrációs politikájáról és miért használják a gyülölet eszközeuvé valmint hatalmi létük tartósitása érdekében-

AZ EURÓPAI SZELLEMISÉG  SZOLIDÁRIS TÜNTETÁS BUDAPESTEN.

A –SZÜRKE VEREBEK-PAMFLET

- Elmélkedés a totális társadalmi,szellemi és politikai prostitúcíórol.

MINDEZEKET CSAK AZÉRT IROM LE,MERT VÉGTELENÜL ÚTÁLOM A POLITIKÁT A HAZUGSÁGOT,A HARÁCSOLÁSOK KÖRMÖNFONT TÁRSADALMI VÉTKEIT.

ELVÉGRE  MIÉRT NE DERÜLJÜNK MI IS A SZÜRKE VEREBEK,AZOKON AZ SOSZOR ÁTKOS EMBERI GYARLÓSÁGOKON AMIKET FELISMERÜNK DE KIMONDANI NEM MERÜNK.

  -ELŐSZÓ-

           Hovatovább mind kevesebb tanúja van az elmúlt 7o-8o év történelmének .A fiatalok a szükségszerű élményanyag  hiányában könnyen prédáívá válnak a nagypofájú,hazug prédikátoroknak,és csak álmélkodnak vagy csodálkoznak amikor autentikus idősebb emberektől hallanak a”nagy ámítások” okainak a hátteréről.

                                Azt a tényt nagyon helyesen és józanul felmérik hogy az utóbbi század történelme a leggazdagabb egy generációra szabva és mérve olyan eseményekben mint a tömegjellegű fertőző betegségektől a szervátültetésig-az atomkorszak-az információs rendszerek ámulatba ejtő fejlődése-a világűrkutatás-a tudomány és technikai fejlődés mindmegannyi csodája,ennyire nem volt besűrítve egy –két generáció élményanyagába a világtörténelem folyamán.Ezzel egyidejűleg a nyakunkba zúdult ennek az önpusztító,önemésztő kornak minden értelmetlen nyavalyája. Mindez biológiai,eszmei,erkölcsi,intellektuális értelemben.Van az embernek egy olyan megérzése hogy ezek összességükben előrevetítik az –elembertelenedés-vektorait,szinte észrevétlenül de magabiztosan és elkerülhetetlenül.Nem a siker-lényekről akarok szólni,hanem a halandó,botladozó,esendő emberről, mert az elszámolás pillanatában mindenki azzá válik. Nagyon sok közöttünk az akin végigtaposott ez a kor,akiket megalázott,megcsúfolt,demagógiájával,álnokságaival,bitorló jellegű öncélúságával,gyakran a megsemmisülés mezsgyéjére kényszerített..

                                Az emberi fajt minden történelmi időszakban becserkészték mindenféle agybajos  ideológiával. A népet következetesen a ringispilbe ültették és a szélhámosok forgatták. Igy aztán kialakul a parlagi ember véleménye is-„Ha én kutya lennék,nem tartanék embert.”Talán érdemes gondolkodni rajta mert naprakészen szemünk előtt-igaztalan farizeusok szónokolnak,ágálnak összezsarolt pompájukban szinte minden szinten.

Módszeresen alakították a történelmi izmusokat saját képükre és hasonlatosságukra de főként Saját és az Övéik zsebére.

                                Vásárra viszik mindennap a jog a rend az esélyegyenlőség értékeit. Azt a tényt hogy annak idején petróleum-lámpa,vagy gyertyaláng fénye mellett hülyítették az –istenadta népet-de ma amikor már –képernyőkről hintik a gazságot estéről-estére a szemed közé,mezei barmoknak elkönyvelve bennünket ez már arra késztetett hogy valamiként én is tiltakozzak Igy született meg a –Szürke Verebek- elmélkedés a totális társadalmi,szellemi és politikai prostitúcíórol. Leirom ezt az élményanyagot számolva az ellenszenvvel,esetleg gyűlölettel is. De gondolom esetleg egyesek okulására is szolgálhat.

A LOPÁSTÓL A HARÁCSOLÁSIG, AVAGY A HATALOM KEZDETI MÉZES HETEITŐL A BUKÁSIG.

Van egy olyan érzésem , hogy a lopás olyan mértékü .megitélést vivott ki magának az erkölcsi értékek táblázatán, hogy napjainkban már azt marasztalják el a köztudatban aki nem lop.Ellentmondásos helyzet alakult ki  a tolvajlás társadalmi megitéléséről a világon.Egyeseknél még mindig a lopás büntetésének brutális eszközét gyakorolják/levágjáka tolvaj kezét/,mig mások már kitörölnék a szent biblia vétkeienek alapillérei közül.Ha manapság egy olyan hatalommal felruházott személyről derül ki hogy lop, a közösség aki a pajzsra emelte, lakónikusan csak annyit válaszol” na és mindenki lop pont ő legyen a kivétel.”A választások után amikor  ugy nyernek, hogy  a világ leglehetetlenebb igéreteivel csalogatják a légyfogóra a hiszékeny zümmögőket,amikor a hatalmi berendezkedés mézesheteit élik csak titokban végzik a kinálkozó lehetőségek tárházából az istenadta nép javaiból az eltulajdonitás müveleteit.Lévén hogy a holdudvarok szemfülesei minden mozgást észlelnek, és főként leutánoznak a jelenség” préritüz “formákat utánozva feloldozza az egész társadalmat, hitvallásra való tekintet nélkül a büntények gyakorlásának vétkei alól.Mivel az ember az   állandó falánkság éltető példáját követve,nem elégszik meg a” szerény szenvedélyek” javaival.előkerülnek a méhecskéik által begyüjtött méz öblös bödönei amikbe eleinte csak belkóstolgatnak aztá gátlástalan vehemenciával a bödönök fenekéig kotorásznak.Ezt már köznyelven harácsolásnak nevezikA harácsolás szótári megfogalmazása.” HARÁCSOLÁS  a mindenkori hatalom által az  alárendeltek vagy meggyőzöttek javainak elragadása vagy fej szerint kivetett nagy adóztatása”.A szorgalmas méhecskék aztán észreveszikhogy

elharácsolták téli tartalékaikat és fulánkjaikat csillapithatatlan dühvel szórják a tettesekre.Ez pedig nem elhanyagolható szempont,met sokan vannak és ha megdühödnek nehéz ellenük védekezni. MERT BIZONYOS ESETEKBEN HALÁLOSAK IS LEHETNEK!!.Amig ez a helyzet szabad utjelzést kap társadalmunkban addig egy kilátástalan emberi lét ösvényein fogunk bandukolni,és az igazságot a gazság mértékegységeivel fogják mérlegelni.

Hát igy állunk kedves barátaim. 

Nem szűnik a vészharang kongása: továbbra is vészesen csökken Magyarországon az orvosok és ápolók száma az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) legfrissebb adatai alapján. A Központi Statisztikaim Hivatal adati szerint 419 orvosi praxis betöltetlen.Visszajelzi ezt az állapotot az általam szerkesztett Gyermekgondozási Enciklopédiám jelentős mértékü látogatottsága /25.ooo oldal,8234 illusztrativ fotó/Úgy érzem hogy a munkám egy hiánypótló ebben a szükségállapotban.

VISSZATÉRTÜNK A 19.DIK SZÁZAD NEMZET ÖLDÖKLŐ KARMAI KÖZÉ..

Aggódva szemlélem a mai magyar társadalom mindenféle nyavalyáját, a kegyetlen hajléktalansorstól, a mélyszegénység riasztó terjedéséig,a családi tragédiák megdöbbentő eseteit,az elvándorlás tömeges jellegéig,önkéntelenül is keresem a hátteret, azt a tényt, ami ugy szellemi,erkölcsi,anyagi válságba sodorta az ország népességének egy jó részét.

Dr.Zacher Tibor az első számu ember a toxikomániák

szakterületén leplezetlenül kijelentette azt  “ az alkoholizmust magyar népbetegségként azonosította”.Ez a tény történelmi multra tekint vissza.

Az alkohol méreg – öl, butít, nyomorba dönt,szólt annak idején a nemzeti jelszó

A 19. század végén az alkoholizmus mint társadalmi probléma („betegség”) fontos vitákat generált Magyarországon is a társadalmi reformerek körében. A 20. század elején számos alkoholellenes egyesület alakult, jelentős orvosi részvétellel, különböző ideológiai háttérrel (szociáldemokrata, liberális, reformkonzervatív), amelyek tevékenységükkel az alkoholfogyasztás korlátozását, az absztinencia elterjedését kívánták elősegíteni.Még a slágerek szövegirói is a következő képpen fogalmaztak”Kicsi nekem a járda a lábam nem találja jobbra sem balra sem”
Népszavában,: / december 31-i szám 6/. A következő fölhívást tették közzé

Történelmi nagy időket élünk. Az újesztendő beköszöntét ehhez méltón kell megünnepelnünk. Kerüljük ezúttal az ünneprontó dorbézolást és mulatozást! A szeszes italok a lelket megfosztják igazi erejétől és nemes hevülésétől, az erkölcsöt aláássák, az anyagi erőket kisebbítik. Aki a válságos órákban szeszes italt iszik, vét maga és hazája ellen! Most a józanság: a szeszes italoktól való teljes tartózkodás mindenkinek nemzeti, hazafias kötelessége! Az alkoholellenes egyesületek országos ligája.

Ma amikor már nem a földön való fetrengés a trendy hanem a zugivás, az ártalom a következmény ugyanaz.

 De kit érdekel, hogy családok szakadnak szét a gátlástalan alkoholfogasztás következtében, hogy szinte gyermekkorban elkezdik a legátkozottabb társadalmi méreg fogyasztását, hogy az olyan súlyos bűncselekmény mint a hazaárulás, ma mindennapos rágalom, hogy politikai ellentétek miatt könnyen verekedésbe fullad bármely családi összejövetel és a hatalom tétlenül páholyból szemléli ahogy mi egymást tépjük darabokra.

 A hatalmat nyilvánvalóan nem,mert lehet hogy Ők is” kámforosak”  Láthatólag bennünket is egyre kevésbé foglalkoztat az alkoholizmus minden társadalmi értéket elsöprő hatalma.. Ilyen körülmények közepette, az embernek, aki immár csak ki akar szállni az ország öngyilkos ámokfutásából könnyen találja meg megváltást az öntudatlan lerészegedésben.

Mert egyéb lehetőség, sok nem maradt, amit különösebb erőfeszítés nélkül el lehet érni.

Post scripum-Két megélt epizódot szeretnék felidézni ami kapcsolatos a tárgyalt témával-Az egyik az amikor a parlamentben bejelentettékaz 5o literes pálinka rezsi főzés jóváhagyászát családonként,az azt követő szinte örjöngő hangulatot a nép küldöttei között

A másik a Mikroszkóp szinpadon Sas József magán italkimérésében lezajló ellenőrzését és az ellenőrők kinálgatását a nyiltan bevallott italféleségek eredetéről/ szárnyasok ürülékétől kezdve az ipari tisztitó szerekig és baby kakiig.

Hát igy estünk mi el hősiesen az alkoholizmus elleni küzdelemben.

Egykori szilárd  erkölcsi értékeink igy szakadnak le az elvártaktól,szellemi értékeink ingadoznak vagy eltávoznak ebböl a borgőzös világból.Tisztelt miniszterelnök Úr, ön aki mindig cselekvésre kész,vivja meg ezt a harcot és tegyen valamit ez ellen a nemzeti átok ellen is  valamit, vagy Ön sem veti meg nehéz óráiban a “tüzes viz” oltalmát.

GONDOLKODÓ.

Talán a népesség szaporulat ijesztő fogyásának méretei aggasztanak bennünket és a mondvacsinált eszközökkel történő hadakozás a folyamat megfékezésére irányuló előlegezett értékitélete.  Nem keressük a történelmi okok hátterét, azokat a nyilvánvaló történelmi okokat amik a nemzet  drámai emberveszteségeinek az eredői voltak.

Gondolok itt a túlfütött nemzeti érzelemvilágra,a  belső nemzeti ellentmondásokra a gyülölködésre, és az arra itéltek nyomorára.pl-

A kivándorlások-az 19oo –as években amerikába /1.5oo.ooo/az első és.második világháború áldozatai /1.35o.ooo/.holokauszt /6oo.ooo/,jelenlegi gazdasági kivándorlók /6oo.ooo,/

Ezen a veszteségek okai a világ gazdasági.hatalmi hadviseléseinek , pusztitó háboruinak az eredménye,valamint a tárdalmi elszegényedés állandó jelenléte.

Ma amikor  az Európai Egyesült Államok lételemeit taglaljuk és  az állandó pusztitásnak kitett kis nemzet államok sorsáról döntünk akkor ezen történelmi drámák tényeiről sem szabad megfeledkeznünk és fel kell tennünnk magunkban egy sor kérdést-

-A gazdági tömbök harcának /Egyesült Államok,Kina Orosz birodalom/ közepette hogy fogjuk megélni az állandó borotvaélen való ugrándozást egy kétségtelenül romló anyagi lét állapotában.

-mit kezdünk a jobb életre vágyók egyre növekvő hadával,milyen választ adunk azoknak a fiataloknak akik a civilizált,kulturvilág igényeit tüzik sorsuk  végcéljának, akik közül senki nem választja a keleti orientációju megoldást.

-milyen élhető életmodelt tudunk biztositani a jövő generációjának

- mi lesz a sorsa annak a kis nemzetnek aki bomlasztó kekeckedéseivel aláássa az Egyesül Európa Adenaeuer és más nagyhatalmak demokratikus vetőinek eszméit és már jóideje következetesen elsáncolja az összefogást.

-kitől vérhatunk segitséget ebben a bonyolult világrendben egy bekövetkező szükségállapotban

-ki fogja feloldania még most is létező diktaturák szellemiségének maradványait

-ki fogja korlátozni a balkáni jellegü szégyentelen és gátlástalan korrupciát.

Nagyhatalmak voltak,vannak,és lesznek. A kissebbeknek az a történelmi kényszerü sorsuk hogy alkalmazkodjanak, mert ezeknek mindvégig a történelem folyamán türtünk ,türünk és türni fogunk de nem mindegy hogy milyen anyagi és bizonsági lét mellett.

Adenauer a rend, a tisztesség, valamint a keresztény erkölcsök és értékek elkötelezett hirdetője volt. 1963- amikor Charles de Gaulle francia elnökkel aláírta a két egykori ősellenség, Franciaország és Németország együttműködési szerződését, amely az európai integráció egyik mérföldkövévé vált. Mint nemzedékének számos politikusa, már az első világháború után átlátta, hogy a tartós béke záloga csakis az egyesült Európa lehet...

A DIKTATURA ÁLCÁZOTT ISMÉRVEI

Ma már immunissá válltam a mindennapi ideológia vagy a töténelmi hazugságokra. Elmélázva nézem és hallgatom az ugynevezett politologus külömitményeket, hogy hogyan próbálják cicomázni az áldemokráciána termékeit a  modern diktáturát az  autoriter személyiségek emberi gyarlóságaiknak  részeseként feltüntetni.Ahelyet hogy felvilágositanák a közeget amiben élnek  és főként ami a hivatásuk,  arról a tényről hogy hol kezdődik a diktatura.

Jómagam nem egy kivételezettje voltam a sorsnak hogy a történelmi kényszer hatása alatt át kellet éljena Hitler,Sztálin Ceausescu diktátorok véres vagy vérelen de kegyetlen eszkösztárának minden mozzanatát.Nem a könyvespolcok/tisztes kivételeitől eltekintve/ nagyotmondásainak vagy célzott hazudozásainak,hanen a saját és még létező társaim élményanyagából meritem a megcáfolhatatlan igazságokat.Röviden vázolom a leülepitett véleményemet:

Onnan lehet megismerni a diktatúrát, hogy minden tett politikai tetté válik.

 Az ember egész életvezetése azon múlik, önmaga mer-e lenni, még akkor is, ha szembekerül a közhangulattal és a tekintélyekkel, vagy behódol ezeknek a konformista nyomásoknak. Minnél erősebb elnyomást alkalmaz egy rezsim, annál inkább szüksége van a külső-belső ellenségekkel szembeni állandó fellépésre annak érdekében, hogy az általa alkalmazott gátlástalan eszközöket és az elnyomás módjait indokolni tudja. Ha nem hódol be, annak van egy komoly rizikója, ugyanis ezt sem a társadalom, sem a tekintélyek nem szeretik. A terrornak, a diktatúrának és a globalizált társadalomnak ugyanaz az emberideálja, nincs semmi különbség. A diktatúrának van egy előnye. Az, hogy megfegyelmezi az embert. Külsőleg, de megfegyelmezi. Mert fél a lehallgató-készülékektől és a besúgóktól, és megtanulja a nyelv és a beszéd fegyelmét. Szegénység és nyomor van, és így kénytelen megfegyelmezni a birtoklási ösztönöket is..

Mindkét társadalmi berendezkedés irtózik az önállóan gondolkodó, önmagukhoz hű egyéniségektől, akik ennek a kollektív irányításnak nem hajlandók alávetni magukat. Modern diktatúrákban az összeesküvés-elmélet a hatalom részéről mindennapi munkaeszköz.

A modern demokrácia a maga bonyolultságával és válságoknak kitett természetével játékteret és eszközöket biztosít a totalitárius diktatúra vér nélküli hatalomátvételéhez.

Ha egy diktátor hisz egy elméletben, akkor szinte lehetetlen megváltoztatni az ország politikáját, még akkor is, ha az az elmélet csődöt mond,

Orbán szerint a néppárti kritikusok “hasznos idióták”

A Welt am Sonntag érdeklődésére, hogy Orbán valóban a baloldal hasznos idiótáinak tartja-e a kritikus kereszténydemokratákat, azt felelte, hogy azokat, akik az EPP megosztottságát előmozdítják, azokat igen. Jómagam még ha Lenin atya bölcseleteiből származik is az idézet ,nem használtam volna  . az |”idióta jelzőt” még ha párttársaim ellenkező vélemlnyeket fogalmaznak meg a nagyon foghijas nemzetkösi értékeléseimet tekintve.Ezzel már átléptem a demeokrácia egyik legfontosabb alapelvét a szabad vélemény nyilvánitást .Aztán még rálapáltolta az idióta becézgetést, ami nem hiszem hogy ne váltott volna ki felháborodást,   főként abból a tényből is kiindulva, hogy ezek a párttársaim számos esetben kapirgálták ki a politika szennyes pöcegödrök mélységeiből.

Ha a  politikának sajnos nincsenek etikai vonatkozásu értékei, a diplomáciának főként a nagyobb pártcsaládokban megőrzik ezeket, és nem verik dobra a demokratikus vitafeltételek olykor nem  civilizált hangnemü kiszólásait.Orbán Viktor narcisztikus ,gátlástalan megalomániás elmeállapotában jelen pillanatban még beláthatatlan hibát vétett.Mert a normális diplomáciai etika nem ismerhet ilyennemü elvi és szellemi elmarasztalásokat sőt sértéseket a küzdőtársi mezőnyben.Ez már az elmekórtani állapotok határait surolják,amiknek megoldása már a társadalmi közegek feladata.De úgy gondolom hogy ez a progresziv jellegü aberrált állapot már a köz sorsának szempontyjából is aktuális.!!

TISZTESSÉG ÉS HATALOM.

Amikor az ember már többet honol az alkony csendjében és elkerülheti a csillogó villogó világ zajos forgatagát, több ideje van saját élményanyagát a maga méltó helyére helyezni.A tisztesség és a hatalom fogalomköre,társadalmi értéke zavarta meg hajnali álmatlanságomat.Számomra mindig a gyermekorom erkölcsi értékei a meghatározók azok az értékek amiket szüleimtől láttam és hallottam.Akkor még a maga értékeiben élt a tisztességes ember méltányossága.Az egyén a társadalmi ranglétra bármelyik fokán állt és tisztességét megórizte egész élete folyamán még az utolsó útján is a tisztességét emlegették.Szerintem is, habár a hatalmi törekvések és harcok megtörték a legszebb emberi tulajdonság társadalmi erkolcsi erejét mégis a világ jobbik fele a tisztességet tartja a legméltányosabb  emberi tulajdonságnak.Napjainkban nem trendy a tisztesség,mert ez az erkölcsileg felajzott világ, a társdalmi tevékenysége szinte minden szintjére kiterjedő méltánytalanságai megzavarták a fogalom minden összetevőjének a rendjét és értékét.Ritkábban hallod a kifejezést hogy” ez egy tisztességes ember”.Sokan azért megőrizték a minden halandó számára hozzáférhető értéket a hatalmak kényszeritő hatása alatt is.

Vigasztal bennünket az a tény hohy a tisztesség örök  a hatalmak pedig mulandók.

Az Európai Néppárt elnöke: március 20-án tárgyaljuk a Fidesz kizárását

MÉRCE

Kiss Soma Ábrahám

hétfő 22:35

Elindul a Fidesz elleni eljárás az Európai Néppártban (EPP), melynek eredménye a párt kizárása is lehet. Joseph Daul, az EPP francia elnöke nyilatkozta az AFP hírügynökségnek, hogy

„Az Európai Néppárt 12 tagpártja kilenc országból kérte a Fidesz kizárását vagy felfüggesztését. Ezt a kérdést a párt politikai választmányának március 20-i ülésén tárgyaljuk meg”

COMMENT

„Nem a korrupció, nem a média szabadsága, nem a gyűlöletkeltés, nem a CEU, nem a civilek elleni törvények, nem az Elios-ügy a bérhelyzet, az egészségügy vagy az oktatás helyzete és a többi aggasztó témája a magyar társadalomnak vitte el addig az Európai Néppártot hogy témája legyen ennek a “kizárásos csiki-csuki bohózatnak”.A Fideszt nem fogják kizárni a pártcsaládjából hisz az ő segitségükkel tarolta le a német autóipar a hagyományos magyar ipart,tette Németország konyhakertjévé Magyarországot, a szavazataival a hatalmi sztátuszt biztositva Európában Némtországnak.Ez a nemzet számára egy új pace-maker beültetése a regnáló hatalom fenntartására.

AMIT NEM SZABAD AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁGBA MAGADDAL CIPELNI….

Öt esztendő elteltével  hálás vagyok a sorsnak, valamint az általam nagyrabecsült és mélyen tisztelt kollégámnak, hogy sikerült igazolni a törekvéseim és alkotó munkám értékét.Hogy  sorai amikkel megerősitette hitemet hogy amit a közösségunk oltárára helyeztem és helyezek mindennapjaimon azt az értéket képviselik amit bátoritó szándékkal leirt.Egy olyan helyzetben bátoritott és nyujtotta baráti jobbját amikor közösségem akit hat évtizeden át istápoltam a közönyösség sőt az elvi hüségüket akarván motiválni, egy bizonytalan történelmi kaland védelme jogán tekintet nélkül előrehaladott koromra és egészségi állapotomra a társadalmi közösségi elszigetelés áldozatává avatott.Köszönöm Uram hogy adtál kellő erőt és kitartást a nem ritkán nemtelen elviseléséhez.

MELLÉKELEM A LEVELET-

Tisztelt Főorvos Úr!
Kedves Béla barátom! 

Több mint egy évtizede csodálom felbecsülhetetlen alkotó energiádat, szorgalmadat, kitartásodat, áldozatos munkádat,a szakmai szakírodalomban. A szakma számára írt minőségi napra kész írásaid nagy megbecsülésnek örvendenek a szakmabeliek körében. A több mint öt évtizedes önfeláldozó gyermekgyógyászati gyógyító tevékenységed, valamint a szakirodalom ismeretének birtoklása és ésszerű felhasználása révén tudtál minőségi szakirodalmat megvalósítani. Ugyancsak csodálatra méltó a forma megválasztása azaz a magyarnyelvű elektronikus szakirodalom elindítása és megvalósítása. Ez igen! A XXI-ik század hajnalán nemzetközi szinten lehetővé teszi az érdeklődők számára a gyors hozzáférést a minőségi tudás megszerzéséhez. 
A jelen levelemben csupán a „ Gyermekgondozási Enciklopédia „ –Közhasznú gondozási tanácsok gyűjteménye- munkádat szeretném méltatni. Ezt az írásodat a köz javára írtad, minadazon szülök,fiatalok és nagyszülők számára akik igen is érdeklődnek a gyermekgondozási teendők iránt. Úgy gondolom, hogy ez az írásod nemzetközi viszonylatban is egyedülálló gyermekgyógyászati kiadvány terjedelmében , minőségében, tartalmánál fogva valamint kivitelezésében. Hiszen mint egy tizenegyezer oldalt, több mint négyezer kétszáz dokumentumot-„kérdést” tárgyalsz, az illusztrációs anyag - fényképek száma is közel háromezer. Külön kiemelendő, hogy ezen írásod széleskörű és nagy látogatottságnak örvend mint egy 185 országból keresik meg, nem csak a Kárpát-medencéből hanem a szórványban, a nagy világban élő magyar nyelvet beszélő családok is.. Az enciklopédiád a magyar orvosi irodalomban egyedül álló, igen nagy elismerést érdemel mert szakmailag kiváló a tartalma, igen részletes, élethű, közérthető, valamint elektronikus formája révén könnyen elérhető. 
Áldozatos, kitartó munkád minden elismerést és megbecsülést megérdemel. Úgy gondolom büszke és megelégedett lehetsz hogy tetted amit tenni kellet egy erdélyi magyar orvosnak.
Kívánok továbbra is jó egészséget , nyugodt kiegyensúlyozott, eredményes életet. 

Székelyudvarhely 2014.jünius 17. Baráti üdvözlettel,

Dr.med. Balla Árpád Ph.D.
Ny.o.v . gyermekgyógyász főorvos
A MGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIATA külső köztestületi tagja